هشدار رييس االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رييس باشگاه االهلي عربستان به بازيكنانش هشدار داد كه بازي سختي را در آســيا مقابل پرســپوليس پيش رو دارند. بــه نقل از روزنامــه النادي عربستان، فهد بن خالد، رييس باشگاه االهلي شب گذشــته پس از تمرينات بازيكنــان در كمــپ حاضر شــد و به آنها تاكيد كرد كــه از تمرينات نهايت استفاده را كنند. رييس باشگاه االهلي در ادامه به ضرورت آمادگي خوب براي رقابتهاي ليگ داخلي و آســيا(مقابل پرســپوليس) تاكيد و اعــالم كرد كه فصلي سخت را در آسيا مقابل نماينده ايران و ليگ داخلي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.