شروع تمرين از امروز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرخپوشان صبح امروز و ساعاتي بعد از حضور در كيف پس از صبحانه، در نوبــت صبــح اســتراحت ميكنند و تمرينــات از بعدازظهــر و در كمپ ديناموكيف آغاز خواهد شد. تيم فوتبال پرسپوليس طبق برنامه قرار است پس از انجام تمرينات آمادهســازي خود در اوكرايــن، اواخر هفته آينده براي انجام بازي با اســتقالل راهي آلمان شــود. طبق آخرين اعالم برگزاركنندگان اين مسابقه، اين ديدار قرار است 25 تير ماه در شهر بيلفلد انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.