پرسپوليس صبح پريد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنابــر اعــالم پنــدار خمارلــو، سرخپوشــان امروز با پــرواز ‪05 :15‬ صبح، تهران را به مقصد كيف پايتخت اوكرايــن ترك خواهند كــرد. پرواز به اوكراين بيش از چهار ســاعت به طول ميانجامد و سرخپوشان پس از رسيدن به مقصد، در هتــل رامادا انكور اقامت ميكننــد. فاصله فــرودگاه تا هتل نيز حدود 30 دقيقه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.