هواي بهاري در كيف

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس امــروز از گرمــاي وحشــتناك تابســتان تهران فــرار كرد و قرار اســت در هواي بهاري و مناســب تمريناتش را دنبال كند. ارتفاع كيف بين 200 تا 320 متر باالتر از سطح دريا است و از آب و هــواي معتــدل و مطبوعي در فصل تابســتان بهره ميبرد. دماي هواي اين روزها در اين شهر در كمترين زمان به 25 درجه سانتيگراد هم نخواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.