شطرنج، لبه تيغ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

29 تير، آخرین فرصت پرداخت بدهي به فيده

مشــكالت فدراســيون شــطرنج تمامي ندارد و حتما امروز مســووالن اين فدراسيون پشيماناند از رقابتهاي شــطرنج قهرمانــي زنان جهــان كه برگزار كردهاند اما نتوانســتهاند از پس هزينههايــي كــه بايد به فدراســيون جهانــي پرداخت كنند، بــر آيند. اين مشــكل در شــرايطي بغرنجتر شــده كه ۰۸۱ هزار دالر بدهي فدراســيون شطرنج ايران به فدراسيون جهاني اين رشته (فيده) باقي مانده و معلوم نيست كه در نهايت قرار است چه راه حلي به كار برده شود. هزينه كلي اين ميزباني براي شــطرنج ايران حدود سه ميليارد تومان برآورد شــده بود كه البته بخش زيادي از آن مربوط به جايزه نقدي 3۶ بازيكن شركت كننده ميشد.

ايــن هزينه (۰۵4 هــزار دالري) خيلي دير اما باالخره تامين شــد و در چند مرحله به حســاب فيده واريز شد اما فدراســيون ايــران بابت هزينههاي جانبي باقيمانده، به فيده هنوز بدهكار است و از همين رو با خطر جدي تعليق مواجه است.

اين خطر البته يك بار با وساطت نايب رييس ايرانــي فيده از بيخ گوش شــطرنج ايران گذشــت اما ۰۸۱ هزار دالر بدهي ايران بايد خيلي وقت پيش از اين در اختيار فيده قرار ميگرفت اما تعلل طوالنــي در پرداخت آن باالخره واكنش فدراســيون جهاني را به همراه داشــت و در نهايت ضرباالجلي براي پرداخت اين بدهي در نظر گرفته شد.

بعــد از اينكه فيده از تصميم خود براي تعليق شطرنج ايران برگشت، براي پرداخــت بدهي باقي مانده و تســويه حساب كامل مهلت دو ماههاي تعيين كــرد؛ اين مهلت دوماهــه ۰2 جوالي يعنــي ۹2 تيرماه به پايان ميرســد و اين در حالي اســت كه وضعيت بدهي شــطرنج ايران هيچ تغييري نداشــته است.

قرار بود بدهــي ۰۸۱ هزار دالري فدراسيون شــطرنج ايران به فيده طي مدت زمان تعيين شــده در سه قسط ۰۶ هزار دالري پرداخت شــود. طبق توافقات صورت گرفتــه هر يك از اين اقســاط بايــد در فاصله بيســت روزه پرداخت ميشــد يعني تا به امروز بايد دو قسط از بدهيها پرداخت شده باشد و تنها يك قســط ديگر براي تســويه حســاب كامل با فيده باقي مانده باشد اما نه تنها تا به امروز هيچ مبلغي بابت بدهي از طرف فدراسيون ايران به فيده پرداخت نشــده بلكه هنوز اعتباري هم براي آن تامين نشــده اســت و همين موضوع نشان ميدهد كه شطرنج حال و روز خوبي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.