سلطانيفر: افتخارات ورزش با صداي بهمنش در اذهان مردم نقش بست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر ورزش و جوانان در پي درگذشــت عطاا... بهمنش پيشكســوت رســانه ورزشي نوشت كه بيشــتر افتخارات ورزش ايران در سالهاي دور با صداي ماندگار آن مرحوم در اذهان ايرانيان نقش بســت. مســعود سلطاني فر در دلنوشــتهاي كه روز سهشــنبه در فضاي مجازي منتشر كرد، نوشت: « مــن نيز مانند تمام هموطنان عالقهمند در زمــان نوجواني و جواني و در روزگار طاليي راديو، شنونده پروپاقرص تفسيرها و گزارشهاي ماندگار استاد بهمنش بودم.»

ســلطاني فــر در ايــن متن بــه برخي از گزارشهــاي جاودانــه مرحــوم بهمنــش در رقابتهــاي جهاني تهران در ســال 3۷۹۱ كه ايران با ســه طال و يك برنز نايب قهرمان جهان شــد و ديدار فينال خاطره انگيز كشــتي آزاد 4۷ كيلوگرم المپيك۶۷۹۱ مونترال كانادا بين برزگر و داته ژاپني اشاره كرده است.»

وزير ورزش و جوانان درگذشــت اســتاد عطاا... بهمنش گوينده، نويسنده و مفسر ورزش را به خانواده و عالقه مندان، ورزشــي نويسان و جامعه ورزش كشــور تســليت گفته و اظهار اميــدواري كرد با فقدان بهمنش، يادش همواره ماندگار خواهد بود و بيان و منش آن مرحوم نيز الگويي براي جوانان ورزشي نويس و رسانههاي ورزشي باشد: «بهمنش به معناي واقعي يك عاشق و عالم رسانهاي در ورزش و يك هنرمند بود.»

عطاا... بهمنش گزارشــگر با سابقه ورزشــي ايران، شامگاه يكشنبه ۱۱ تيرماه ۶۹ همزمان با روز جهاني ورزشــي نويسان، در سن 4۹ سالگي بر اثر سكته مغزي در بيمارستاني در تهران درگذشت. مراسم تشييع پيكر مرحوم بهمنش امروز از ساعت ۹ از محل مجموعه شيرودي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.