مبينا علي نسب و اميد نوروزي در صدر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور چهارم رقابت شطرنج غرب آسيا

اســتاد فيده بانوان شطرنج ايران «مبينا علي نسب» و استاد بينالمللي «اميد نوروزي» در پايان دور چهارم رقابتهاي شــطرنج قهرماني غرب آسيا موســوم به «زون »3/۱ در صدر جدول رده بندي تا اين مرحله قرار گرفتند. اين رقابتها از نهم تيرماه و با حضور ۰3 شطرنجباز مرد و ۰2 بازيكن زن در ۹ دور به روش سوييسي در تهران در حال برگزاري است.

فقط دو كشــور عراق و سوريه در منطقه غرب آسيا به همراه نمايندگان ايــران در ايــن رقابتها حضور دارنــد. در دور چهارم اين رقابتها، اســتاد بينالمللي «اميد نوروزي»، اســتاد بزرگ «اميررضا پوررمضانعلي» و اســتاد بينالمللي «آرين غالمي» با ۵/3 امتياز پيشــتاز هســتند و «مهدي غالمي اوريمي»، «محمدامين طباطبايي» و «آرش طاهباز» با سه امتياز در تعقيب صدرنشينان هستند. در بخش زنان نيز استاد فيده بانوان «مبينا علي نسب» با چهار امتياز از چهار بازي به تنهايي در صدر جدول رده بندي تا اين مرحله قرار گرفته و استاد بينالمللي «سارا سادات خادم الشريعه» نيز با ۵/3 امتياز در تعقيب وي است. اين رقابتها تا ۶۱ تير ماه ادامه دارد و قهرمان آن مجوز حضور در جام جهاني شطرنج را به دست ميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.