چرا «انتخابی» ؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

در آستانه مسابقات انتخابی تيمهای ملی كشتی آزاد و فرنگی ایران باید پرسيد چرا «انتخابی» را این همه در راه شناخت نفرات اعزامی به رقابتهای جهانی 2017 پاریس الزامی و مهم برشمردهایم و به چه سبب چند سالی است كه فدراسيون كشتی برگزاری پيکارهای انتخابی را به اصل نخســت برای تشخيص و معرفی نفرات ملیپوش تبدیل كرده است؟ البتــه آنها ایــن دفاعيــه را دارند كه اگــر انتخابــی نگذارنــد و انتصابی برگزینند ســر و صــدای حذف شــدهها در میآید امــا این به معنــای تالش برای ســاكت كــردن مدعيان با اولين حربه ســر راه اســت.

بايد پرسيد اگر امثال حسن يزدانى و كميل قاسمى در رقابتهاى انتخابى پيشرو ببازند، فدراسيون قدرت كنار گذاشــتن آنها و عدم گسيلشــان به رقابتهاى جهانــى را دارد و آيــا اصوال ايــن كار عقاليى خواهد بود؟ اگر حســن رحيمــى از درد مزمن رنج نمىبرد و برخالف تصميم اخيرش (كه از انتخابىها انصراف داد) در اين عرصه حاضر مىشــد و با از دست رفتن ركورد بىشكستى سالهاى اخيرش (در مسابقات داخلى) به رتبه نخســت نمىرسيد، آيا صحيح بود فردى به جز او در وزن تخصصى وى به ميدان آيد؟

هم «این» و هم «آن» روسها ســالها اســت كه اين مشــكل را حل كردهانــد. آنها هم مســابقه انتخابــى مىگذارند و هم مبناى انتخابشان را فقط همان رقابتها نمىگذارند. پيكارهاى انتخابى روسيه كمك مىكند مربيان كشتى اين كشــور در آســتانه رقابتهاى جهانــى با آخرين آمادگى كانديداهاى عضويت در تيم ملى آشــنا شوند اما تصميم نهايى در مورد كســانى كه اعزام مىشوند و كســانى كه بر جاى مىمانند تا كار كنند و براى ادوار بعدى كارآزمودهتر شــوند با مربيان ملى است. آنها هم الكى و فقط براى داشتن پاســخ به معترضان تصميم نمىگيرند بلكه چندين فاكتور را مبنا مىگذارند. مثال اينكه آن ورزشــكار چقدر در برون مرزها موفق است، شرايطش براى كشــور محل برگزارى رقابتها چقدر همخوانى دارد، چه ميــزان وزن كم مىكند تا به وزن تخصصى اش برسد، چند ســال در اردوهاى ملى كار كرده، اگــر در انتخابىها باخته با اختــالف زياد بوده يا كم و در نهايت چقدر ســبك كشــتىاش با حريفان خاصــى كــه در وزن وى مدعيان جدى به حســاب مىآيند همخوانى دارد و به آنها مىخورد يا خير.

دالیل حذف و انتخاب به اين ترتيب امكان دارد در روســيه يك نفر در وزن تخصصىاش فاتح مســابقات انتخابى شــود اما به جهانى و المپيك گسيل نشود و بر اين پايه اعزام نشود كه مثال يك كشتىگير برونمرزى نيست يا مثال توان 6 كشــتى در يك روز را ندارد يا مقابل يكى دو رقيب خاص هم وزن خود ركوردها و پيشينه بدى دارد.

بر همين منوال ممكن است نفر سوم مسابقههاى انتخابى بار سفر را بربندد زيرا مربيان معتقدند او بيشتر و بهتر به درد آن ميدان جهانى مىخورد. ممكن است او در 10 مســابقه كشــتى خود با فالن حريف خاص داخلــى مغلوب شــود اما در رقابتهــاى جهانى بهتر جــواب بدهد و كار را بهتــر از آب درآورد و در نتيجه او گســيل مىشود و نه آنى كه در «خانه» شير است و بيرون از آن وا رفته و نااميد.

از وقتی رسول آمد در ايران نيز ســالها چنين رسمى رعايت و اجرا مىشــد، چند سال مســابقات انتخابى تيم ملى به آن معنا و مفهوم و چارچوب ســنتىاش اصال انجام نشــد و وقتى هم كه برگزار شــد منصور برزگر ســرمربى و مدير فنى ســالهاى 1979 تا 200۵ تيم ملى كشتى آزاد آنقدر اختيار داشــت كه آنى را برگزيند كه صالح مىدانســت و به نفع كشتى كشور بود و نه فردى را كه در «داخــل» همه را برده بود و ممكن بود در «خارج» به همه ببازد.

از وقتى رســول خــادم آمد، اوضاع عوض شــد البته رســول يك آدم كاربلد و اســتاد واقعى كشــتى و ســزاوار مناصبى است كه در ســالهاى اخير داشته اســت و اگر هزار بار ديگر دور خودمان در تمام ايران بگرديم و بنا را بر شناســايى يك مدير جامع الشرايط براى كشتى بگذاريم باز خود او انتخاب خواهد شد اما خادم با «اصل» شــناختن مجدد رقابتهاى انتخابى و نو كردن ظاهرى يك اصل كهن موارد اصلحترى را كه برشمرديم كنار گذاشت و روالى را باب كرد كه احتماال خود او هم اكنون بابت آن پشيمان است.

اينكه رقابت هاى انتخابى بگذاريم و مجبور باشيم همان كســانى را كه در اوزان ۸ گانه اول مىشوند بى كم و كاست به مسابقات جهانى ببريم، عين بى تدبيرى و نشــانه كار ضعيف تشكيالتى و نشانگر تالش ما براى يافتن بهانههاى رســمى و داليلى محكم براى انتخاب نفرات تيم ملى است.

بالی جان اهالــى فن بهتــر از هر كس مىدانند كه هميشــه احتمال دارد در يك دوره مســابقه خاص برخى به شدت و حتى فراتر از توان شــناخته شده قبلىشان بدرخشند و كشتىگيران صاحب كارنامه و گذشتهاى روشنتر را كنار بگذارند اما آيا بر پايه همان مســابقات انتخابى بايد آنها را گســيل كرد و آنهايى را كه پيشتر ثابت شده ماندگارى و توانايى بيشــترى در صحنههاى جهانى دارند، از دايره انتخاب خارج كرد؟

«فدراسيون رســول خادم» با تاكيد بر اين مساله حتى روى چرخه انتخاب در تيم ملى فرنگى كه كامال فارغ از «انتخابى» شده بود و بر پايه سيستم گلخانهاى محمد بنا عمل مىكرد، تاثير منفى گذاشــت و آنقدر روى انتخابىها پافشــارى كرد كه در نهايت بالى جان خودش شد.

اگر حرفها و دستورالعملهاى فدراسيون الزم االجرا باشــد (كه تصريح مىدارد تمامى خواستاران دوبندههاى تيم ملى بايد حتما در «انتخابى» كشتى بگيرند) آيا كسى كه در رقابتهاى قريب الوقوع انتخابى تيم ملى در غياب حســن رحيمى نفر اول وزن نخســت مىشود حق ندارد پيراهــن ملى را ملك «طلق» خويــش بينگارد و به هيچ قيمتى به ديدارهايى تكميلى و ثانوى تن ندهد؟

اگر حال حســن يزدانى در آن روز بخصوص كمى تا قسمتى بد بود و به كريمى باخت آيا اعزام كريمى مطابق مصلحت خواهد بود يا بررســى مجدد روى اين مســاله و اگر حالت دوم عاقالنه است چرا اينقدر روى «انتخابى» و شركت در آن طى سالهاى اخير تاكيد داشتهايم؟

راه اصلح آيا نبايد مســير حضور كشــتىگيران را در طول سال در مسابقات مختلف داخلى و خارجى باز گذاشت و ســپس به مربيان اختيار و وجاهت قانونى داد كه بر اســاس آنچه طى آن سال و در تمامى 12 ماه گذشته ديدهانــد بهترين نفرات را كه براى مســابقات جهانى جواب مىدهند، برگزينند؟

در اين سيســتم نيز راهى براى گريز از مسووليت وجود ندارد زيــرا اگر مربيان بد انتخاب كنند و مردان «احتماال بازنده» را به پيكارهاى بزرگ گســيل دارند بابــت كارنامه ضعيفشــان مورد پــرس و جو و عزل احتمالى قرار خواهند گرفت و هيچ خطايى بدون تنبيه نمىمانــد اما مىتوان اطمينان داشــت كه بر اســاس آراى مربيان و كارشناســان حاذق كه در طول سال بر عملكرد 30 ، 0۴ كشــتى گير برجسته كشور در اينجا و آنجا نظارت داشته اند كســانى انتخاب خواهند شد كه شانس آبرودارىشــان در پيكارهاى جهانى بيشتر از كسانى اســت كه با جرقههايى موقتى در مسابقات انتخابى به شدت درخشيده و اين و آن را زمين زدهاند اما هيچ اطمينان و تضمينى بر بسط دادن اين حكومت ظاهــرى به بيرون مرزها و به ويژه رقابتهاى جهانى و المپيك را به دست نمىدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.