رقابت ورزشى 91٣ بازنشسته كشورى زن و مرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــي- آيين افتتاح نخستين جشــنواره ورزشي بازنشستگان كشــورى از روز دوشنبه و به مدت ســه روز با حضور اعضاي هيات مديره، معاون امور مالي و اداري، مديركل امور فرهنگي و اجتماعي و تعداد ديگري از مديران صندوق بازنشستگي كشوري، مديركل برنامهريزي آموزشي وزارت ورزش و جوانان، روساي كانونهاي بازنشستگي و با حضور بازنشستگان ورزشكار در سالن شهيد بهنام محمدي تهران آغاز شد.

عباس رشــيدي، مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري، در اين رابطه گفت: « اين جشــنواره سراســري از 12 تا ۴1 تيرماه در ۵ رشــته ورزشــي دارت، شنا، شطرنج، تيراندازي با تفنگ بادي و تنيس روي ميز در تهران برگزار و 319 بازنشسته زن و مرد از 31 استان كشــور در اين مسابقات به رقابت ميپردازند. از ميان 319 نفر ورزشكار، 139 نفر زن و 0۸1 نفر مرد در اين مســابقات حضور دارند. ميانگين سني ورزشكاران شركت كننده ۵/7۵ سال است.» مديركل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى كشــورى با اشــاره به اهداف مهم برگزاري نخستين جشنواره ورزشي بازنشســتگان كشوري، بيان كرد: «فرهنگســازي براي جلوگيري از فقر حركتي در ميان بازنشســتگان، انتقال شــادي و نشــاط به جامعه با اجراي فعاليتهاي ورزشــي بازنشســتگان در كل كشــور، افزايش اميد به زندگــي، ارتقاي وضعيت اجتماعي و توجه به منزلت بازنشســتگان از جمله اهداف برگزاري و توســعه جشنواره ورزشي اســت. در تمام دنيا سنديكاها ســرآمد فعاليتها و جنبشها هســتند و در اين حركت نيز بايد كانونهاي بازنشســتگي و بازنشستگان جلودار برگزاري و فرهنگسازي ورزش در ميان همساالن خود باشند.»

كمبود مسابقه تداركاتي، مشكل ووشوكاران براي مسابقات جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.