بانوان ووشوكار اعزامي به يونيورسياد معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اســامي بانــوان ووشــوكار اعزامي تيم ملي ايران به مسابقات يونيورسياد دانشجويان اعالم شد. مسابقات يونيورسياد دانشجويان اوايل شهريورماه به ميزباني كشور تايوان برگزار ميشــود كه رشته ووشو براي نخســتين بار در اين رويداد حضور دارد.

مدالهــاي اين مســابقات در جــدول توزيــع مدالها نيز محســوب ميشــود. در پايــان رقابتهــاي انتخابي، ســه بانوي ووشــوكار اعزامي ايــران به اين رويداد مهم مشخص شدند.

بر اساس تصميمگيري انجام شده، آرزو ســليمي نماينده وزن 2۵ كيلوگــرم در بخش ســاندا اســت. ضمن اينكه هانيه رجبي و فاطمه حيــدري در بخش تالو، نمايندگان ووشــوي ايــران در يونيورسياد خواهند بود.

همچنيــن مرحلــه دوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي ووشو جوانان ايــران در بخش دختران به منظور حضــور در رقابتهاي آســيايي كره جنوبي برگزار شد كه اسامي نفرات برتر اين بازيها معرفي شــد. رقابتهاي ووشوي قهرمانــي جوانان آســيا، اواخر شهريورماه سال جاري به ميزباني كــره جنوبي برگزار خواهد شــد و تيم ايــران در دو بخش تالو و ســانداي دختران و پســران به مصاف حريفان ميرود.

تيم ووشــوي جوانان ايران، ســهميه اعزام سه ســانداكار در بخــش دختــران به مســابقات قهرمانــي آســيا را دارد. نتايــج مرحله دوم رقابتهــاي انتخابي تيم ووشــو جوانان بانوان نيز به شرح زير است:

وزن ۸۴ كيلوگــرم: زهــرا شــكوهي براي دومين بار از سد نرگس محمدپور گذشت و ثابت شد.

وزن 2۵ كيلوگــرم: فاطمــه ويســي از ســد فاطمه عبداللهي گذشــت تا هر دو سانداكار، يك پيروزي در كارنامه داشته باشند و كار به مبارزه سوم كشيده شود.

وزن 6۵ كيلوگــرم: كيميــا شوشــتري بــازي دوم را از دنيا شــكري برد و نفر برتر وزن لقب گرفت.

وزن 60 كيلوگرم: شــقايق پاشايي برابر محنا رحيمي برنده شد و سانداكار برتر وزن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.