ايران، میزبان اولین دوره لیگ جهاني والیبال نشسته

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

به پيشــنهاد فدراســيون جهاني واليبال معلوالن، ايران ميزباني اولين دوره از رقابتهاي ليگ جهاني واليبال نشسته را برعهده گرفت. هادي رضايــي، مدير تيمهاي ملي واليبال نشسته با اعالم اين خبر گفت: «به پيشنهاد فدراسيون جهاني و بــر اســاس تفاهمنامهاي كه ميان فدراســيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن با فدراســيون جهانــي واليبال معلوالن منعقد شــده اســت، ايران بهعنوان ميزبان اولين دوره ليگ جهاني واليبال نشسته مردان كه سال 201۸ برگزار ميشود، معرفي شد.»

او ادامه داد: «اين اتفاق افتخار بزرگي براي جامعه ورزش ايران به شــمار ميرود و نشــان از اعتماد فدراسيون جهاني واليبال نشسته به كشورمان دارد.» مدير تيمهاي ملي واليبال نشســته در تكميل صحبتهايش و با اشــاره بــه برنامه اين رقابتها گفت: «در اين مســابقات كه احتماال ارديبهشت ماه سال 97 برگزار ميشــود، 6 تيم اول دنيا در جدول رنكينگ جهاني مجوز حضور دارند.» رضايي در پايان ادامه داد: «تاريخ دقيــق برگزاري و نيز جزييات ميزبانــي طي مذاكراتي كه با فدراسيون جهاني انجام ميشود، به تدريج اعالم خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.