يادواره 700 شهيد رشته كشتي برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس سازمان بسيج ورزشكاران گفت يادواره 700 شهيد رشته كشتي برگزار ميشــود. داود آذرنــوش در ديدار با حميد بنــي تميم، نايب رييس فدراسيون كشتي گفت: « بالغ بر 700 شهيد كشتيگير جان خود را تقديم نظام مقدس جمهوري اســالمي كردهاند و به زودي شــاهد برگزاري يادواره شهدا در اين فدراسيون خواهيم بود. »

او با اشــاره به اينكه ايجاد دفتر بسيج در فدراسيون كشتي ميتواند در بحث فرهنگي كمك حال اجراي برنامههاي اين فدراســيون باشد، خواستار تبادل نظر و ارتباط بيشــتر بين اين ســازمان و فدراسيون كشتي شد. بني تميم نايب رييس فدراســيون كشتي نيز در اين ديدار ضمن ابراز خوشحالي از ايجاد دفتر بسيج ورزشكاران در اين فدراسيون و برگزاري يادواره شهداي ورزشكار گفت: «قدر داشتههايمان را نميدانيم، چرا كه عراق پس از تشكيل بســيج مردمي كه الگو گرفته از بسيج ايران است توانست داعش را شكست دهد و به همين دليل بايد قدر بسيج و خدمات آن را در كشورمان بدانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.