نادال : زانوهاي من آماده اند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سرمست از كسب دسيماي قهرمانياش در روالن گاروس و تثبيــت جايگاهــش بهعنوان ســلطان خــاك رس، رافائل نادال حاال آمده است تا سومين گرنداسلم فصل را هم در ويمبلدون كسب كند.

ســتاره تنيس اســپانيا كه در ســه دوره از 4 حضــور اخيــرش در ويمبلدون به تنيســورهاي رده پاييــن باخت، اين بار با روحيــه و اقتداري پــا روي زمين چمن گذاشــته اســت كه نشــان ميدهد انگيزه زيادي براي رســيدن به فينالي دارد كه از سال ‪5 ،2006‬ بار متوالي در آن بازي كرد. او داعيه قهرمانياش را با بازي مقتدرانهاي

گام اول روي چمن قاطعانه برداشته شد

كه دوشــنبه برابر جان ميلمن اســتراليايي ارائه كرد به نمايش گذاشــت زماني كه در سه ست متوالي با نتايج 6 بر يك، 6 بر 3 و 6 بر 2 او را در هم كوبيد.

او كه ماه گذشته بدون قبول شكست در حتي يك ســت دهمين قهرمانياش در روالن گاروس را جشن گرفت، در عرض يك ســاعت و 46 دقيقه كار حريفش را يكسره كرد. با اينكه اعضاي تيم مربيگرياش نگران فشار بيش از اندازه به زانويهای او به خاطر ســرعت باالي بازي روي چمن بودند، او به آساني از آزمون اول ســربلند بيرون آمد و گفت كه دليلی براي نگراني وجود ندارد.

نادال گفــت: «زانوهاي من براي بازي در دور دوم آمادهاند. همين. خوشــحالم كه احساس خوبي نســبت به سالمتيام دارم. اين برايم مهمترين چيز است.» نادال ادامه داد: «اين فرصت بزرگي اســت. بازي روي چمن با بازي روي خــاك رس خيلي فرق دارد. البته من بايد شــيوه بازيام را با اين زمينها تطبيق دهــم. من ميتوانم تمرين كنم اما تنها شــيوهاي كه ميتواني بفهمي چقــدر روي چمن خوب كار ميكني، انجام مســابقات است. نميدانم چقدر خوب بازي كردهام اما مهم اين است كه صعود كردم و احساس خوبي دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.