ژيرو: ميخواهم به بازي در آرسنال ادامه دهم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوليويه ژيرو مهاجم فرانسوي آرســنال كــه شــايعاتي دربــاره پيشنهاد 20 ميليون پوندي اورتون براي خريد او شنيده ميشود درباره آيندهاش شفافســازي كــرد. اين بازيكن 30 ســاله كه گفته ميشود در صــورت پيوســتن الكســاندر الكازت مهاجم ليون به آرســنال، توپچيها را تــرك خواهد كرد دو مشــتري مانند وســتهم و مارسي دارد ضمن اينكــه اورتون هم او را بهعنوان جانشــين روملو لوكاكو در نظر گرفته است. ژيرو اما ميخواهد در آرسنال بماند. او گفت: «من در حرفهام چند عنوان كســب كردهام و اين نكته مهم اســت اما براي من چيزهــاي مهم ديگــري هم وجود دارد: اينكه مردم به تو به چشم يك جنگجوي وفادار در زمين بازي نگاه كنند و اينكه هميشه نهايت تالشت را براي تيــم انجام دهي. به همين دليل من ميخواهم به ســفر خوبم در آرســنال ادامه داده و هميشــه بهتريــن بازيهايــم را در اين تيم انجام دهم. ميخواهــم با اين تيم جامهــاي ديگري ببرم و شــايد تا پايان قــراردادم در اين تيم بمانم.» ژيــرو تا ســال 2020 با آرســنال قرارداد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.