راه سيتي براي خريد مندي هموار شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــانس پپ گوارديــوال براي خريــد بنيامين منــدي از موناكو افزايــش پيدا كــرد. بــه گزارش نشريه سان، باشگاه موناكو توانسته جانشين مناســبي براي دفاع چپ خود پيدا كند و حاال آماده اســت كه مندي را به آبيپوشــان شــهر منچســتر بفروشــد. گزينهاي كه موناكو براي پــر كردن جاي خالي مندي در سمت چپ خط دفاعياش پيدا كرده، ترنســه كونگولو بازيكن هلندي فاينورد است و طبق اعالم باشگاه انتقال او به استاده لويي دوم با قراردادی به ارزش 13/1 ميليون پوند قطعي شــده است. اين يعني كه حــاال آخرين مانع از ســر راه منچسترسيتي براي عقد قراردادي 40 ميليــون پونــدي بــا مندي و خريد او از قهرمان فصل گذشــته لوشــامپيونا برطرف شــده است. خبــر خوب براي هواداران ســيتي اينكــه مندي خودش بــراي بازي در ورزشگاه اتحاد ابراز تمايل كرده اســت. او بعد از برناردو ســيلوا كه با قــراردادي 43/6 ميليون پوندي راهي منچسترســيتي شد، دومين بازيكني خواهد شد كه موناكو را به مقصد تيــم گوارديوال ترك خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.