منچستر پيشنهادش براي پريشيچ را باالتر برد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد دوباره بــا اينتر تماس گرفته و درباره ايوان پريشيچ پرسوجو كرده اســت. آنها البته حاضر نيســتند 50 ميليون يورو درخواســتي اينتر براي ايــن بازيكن را بپردازند. اين مليپوش كروات مشتاق حضور در اولدترافورد است و ميخواهد زير نظر ژوزه مورينيو بازي كند اما باشــگاه اينتر حساب و كتابــش را بهخوبي انجام داده و تحت فشــار براي فروش بازيكن نيســت. منچستريونايتد اخيرا به اينتر اعالم كرده كه 40 ميليون يورو بابــت او ميپردازد اما ايــن مبلغ براي خريد پريشيچ كافي نيســت و اينتر مبالغ كمتر از 50 ميليون يورو را قبول نخواهد كرد. لوچانو اســپالتي، مربي جديد اينتــر خواهان ماندن پريشيچ اســت و گروه سونينگ، مالكان اينتر هم تمايلي به فروش او ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.