توافق دوناروما براي تمديد قرارداد با ميالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جانلوييجــي دونارومــا موافقت كرده قراردادي جديد و پنج ســاله با ميان ببندد كه ارزش آن 5/7 ميليون يورو در سال است.

مبلــغ فســخ قــرارداد او بســتگي دارد به اينكه ميان به ليگ قهرمانــان اروپا صعود كند يا نه. اگر روسونري به ليگ قهرمانــان بــرود 100 ميليون يــورو و اگــر ناكام شــود 50 ميليون يورو مبلغ فسخ قرارداد او خواهد بود.

قرارداد فعلــي دوناروما تا سال 2018 اعتبار دارد اما مينو رايــوال مدير برنامههــاي او دو هفته قبل گفت قراردادش را با ميان تمديد نميكند كه باعث واكنشهاي تند برخي هواداران ميان به اين تصميم شد.

اين خبر رئــال مادريد را در حالت هشدار قرار داد چون فلورنتينو پرس به مربي تيمش كه اين گلر را تحسين ميكند، قــول خريدنــش را داده امــا دوناروما توافــق كرده و ممكن اســت در آينده نزديك قرارداد جديد را امضا كنــد. او در 16 ســالگي نخســتين بازياش را براي غول ايتاليايي انجام داده و تا به حال 72 بار براي اين تيم بازي كرده.

او چهار بازي هم براي تيم ملي ايتاليا انجام داده. دوناروما در رقابتهاي اخير زير 21 سال اروپا با ايتاليا تا نيمهنهايي پيش رفت كه با شكست برابر اسپانيا حذف شدند.

ديلي ميل- بازگشــت تيم ملي آلمان به خانه با جام قهرماني مسابقات جام كنفدراسيون ها. تيمو ورنر كفش طال و جولين دراكسلر جايزه بهترين بازيكن رقابتها را در دست دارند. موســتافي هم جام قهرماني را نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.