هوينس: كاستا را 50 ميليون يورو ميفروشيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســايت گل گزارش داده ليونل مسي بعد از بازگشت از ماه عسل در اواخر تيرماه قراردادش را تمديد ميكند. مهاجم آرژانتيني كه جمعه گذشته ازدواج كرد، قرار بود ظرف چند روز آينده با خانواده به پايتخت كاتالونيا بر گردد اما او حدودا 21 تير به بارسلونا ميرود. مســي و آنتونا روكوزو تصميم گرفتند براي ماه عسل به جزاير آنتيگوا و باربودا برود. 21 تير قرار است بازيكنان بارسلونا براي انجام آزمايشهاي پزشكي به تمرينها برگردند تا براي شــروع پيشفصل آماده شوند. برنــده پنج توپ طا تا ســال 2018 قــرارداد دارد و بعد از ماهها مذاكره بين او، پدرش خورخه و باشگاه همه چيز مورد توافق قرار گرفته. مســي قراردادش را تا سال 2021 تمديد ميكند كه يك سال ديگر قابل تمديد است. بر اساس قرارداد جديد او بيشــترين دســتمزد را در جهان به نام خود ثبت ميكند چون گفته ميشود دستمزد ساالنه او بعد از دريافت ماليات 22 ميليون يورو است. مسي در سه تابستان گذشته در جام جهاني و دو دوره متوالي كوپا آمريكا بازي كرد و در اين تابســتان فرصت نادري براي اســتراحت به دست آورد. براي همين مثل بقيه بازيكنان در تمرينها حاضر ميشود و ميخواهد براي فصل جديد آماده باشد كه شروعش دو بازي سوپرجام اسپانيا برابر رئال مادريد است.

مســي در ســال 2004 نخســتين بازي خود را براي بارسلونا انجام داده و در اين مدت 30 جام با اين تيم برده و بيش از 500 گل زده. قرارداد جديد ميتواند باعث شود كه فوتبالش را در اين تيم كاتاالن به پايان برساند.

اولــي هوينس، رييس باشــگاه بايرن مونيخ به ســران يوونتــوس گفته كه اگر باشگاهي حاضر شود مبلغ درخواستي اين باشگاه را بپردازد، داگاس كاستا را خواهد فروخت. گزارش شده كه بايرن 50 ميليون يورو بابت ايــن بازيكن ميخواهد و اكنون مشخص شــده كه اين بازيكن در صورت پرداخت اين قيمت فروخته خواهد شد.

يوونتــوس البتــه حاضر نيســت كه 50 ميليــون يورو را بپــردازد و نهايتا 40 ميليون يورو با احتســاب پــاداش براي او خواهد پرداخت. هوينس گفته است: «اگر كســي مبلغي كه كارل هاينس رومنيگه درخواست كرده را بپردازد، داگاس كاستا باشگاهش را عوض خواهد كرد.»

با توجه به اختاف دو باشــگاه بر سر قيمت اين بازيكن، اكنون به نظر ميرســد كه يوونتوس به سراغ فدريكو برناردسكي، بال فيورنتينا خواهد رفــت. قيمت او هم 50 ميليون يورو اعام شــده اما او بازيكن جوانتري اســت، قابليت بــازي در چند پست را دارد و همچنين بازيكن اروپايي به شمار ميرود. اين در حالي است كه كاستا هنوز گذرنامــه اتحاديه اروپا را ندارد و در صورت پيوســتن به يووه، بهعنوان يكي از سه ســهميه بازيكنان غيراروپايي اين تيم به شمار خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.