سبايوس به رئال ميرود نه يوونتوس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد مطمئن اســت كه آلوارو موراتــا، مهاجم رئال مادريد بهزودي به اين تيم خواهد پيوست.

روزنامه سان نوشته كه منيونايتد احتماال در روز پنجشــنبه، خبر خريد موراتــا را با قيمــت 60 ميليون پوند اعام خواهد كرد.

اخيرا پــدر او كه ايجنــت او هم هست، با سران باشــگاه يونايتد ديدار كــرده و درباره جزييات قــرارداد او با

راديو ســويا ادعا كــرده كه يوونتوس 20 ميليون يورو بابت خريد دني سبايوس بــه رئال بتيس ميپردازد امــا اين بازيكن ترجيــح ميدهد به رئــال مادريد بپيوندد. اين هافبك در مســابقات جــام ملتهاي جوانــان اروپا چهره شــد و با درخشــش خود، باشــگاههاي بسياري را خواهان خود ميبيند. اين بازيكن تيم زير 12ســالههاي اســپانيا مورد توجه يوونتوس و رئال قرار گرفته است.

مبلــغ فســخ قــرارداد او 15 ميليون يورو اســت امــا رئال مادريد حاضر اســت بيشتر از 20 ميليون يورو براي اين بازيكن بپردازد. يوونتوس هم مبلغي تقريبا مشــابه را پيشــنهاد داده اســت و البته 5 ميليون يورو بهعنوان كميســيون به مدير برنامه و مشاوران او خواهد رسيد.

گفته ميشود كه بتيس تصميمگيري در اين زمينه را به خود بازيكن واگذار كرده اســت و اين به سود رئال است، چرا كه اين باشــگاه مقصد احتمالي او خواهد بود و او ترجيــح ميدهد كه در رئــال مادريد بازي كند.

ســبايوس در تيم زير 12ســالههاي اســپانيا 17 بازي انجــام داده و 2 گل هم زده است. اين بازيكن در تيمهاي پايه سويا رشد كرده و اكنون در بتيس حضور دارد. آنها مذاكره كرده است. گفته ميشود كه رئال 80 ميليون پوند ميخواهد اما يونايتد توانسته آنها را مجاب كند كه با 60 ميليون پوند هم به فروش او راضي شوند.

خود اين بازيكن در هفته گذشته ماه عســلش را نيمهكاره گذاشت تا با ســران رئال صحبت كند و بخواهد كه اســباب انتقال او بــه يونايتد را فراهم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.