درخششقائديدرتمرينات

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك اســتقالل با سرعت و تكنيك بااليش خيلي از اهالي فوتبال را ياد ابتداي كار مهدي طارمي در پرسپوليس مياندازد. مهدي قائــدي همان راهــي را ميرود كه مهــدي طارمي 3 ســال پيــش رفته بود، جواني كه هيچ كس او را نميشــناخت و از ايرانجوان بوشهر به پرسپوليس آمد و خيلي زود به ستاره تيمش تبديل شد و البته حاال بي ترديد جزو دو مهاجم برتر فوتبال ايران است.

طارمــي خيلــي زود پلههــاي ترقي را طــي كرده اســت تــا جايي كــه امروز در آســتانه حضــور در فوتبــال اروپا قرار گرفته اســت و مــي تواند به يــك بازيكن بزرگ در تاريخ فوتبال ايران تبديل شــود. مهدي قائدي امــا در فصل نقل و انتقاالت از ايرانجوان مسير استقالل را انتخاب كرد، تيمي كه به گفته خيليها عاشــق آن بود و حاال به نظر ميرســد با حضور در اين تيم قرار است آبيها يك ستاره جديد به فوتبال ايران معرفي كنند.

براي قائــدي پيروزي در نبردهاي تك به تك كار سادهای است، سرعتش باال است و به خوبي خــود را در موقعيت گلزني قرار ميدهد و شــايد به همين دليل هم باشــد خيليهــا ميگويند او خيلــي زود در بين اســتقالليها به يك بازيكن محبوب تبديل ميشود. قائدي اميدوار است كه منصوريان در فصــل هفدهم به او اعتمــاد كرده و در بازيهــا جايــي در تركيب اســتقالل كند داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.