چرا كريمي در درمان كتفش تعلل كرد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك اســتقالل كتف خــود را جراحي كرد تا شــايد بــا آمادگی كارش را بــراي فصل جديد آغاز كند. محســن كريمي هافبك استقالل كه فصل گذشته بارها از ناحيه كتف دچار مصدوميت شده بود، ديروز زير تيغ جراحان رفت تا كتف خود را عمل كند. با اين شــرايط كريمي حدود 3 ماه از ميادين دور خواهد بود و تا اواسط نيمفصل اول ليگ برتر از ميادين دور خواهد بود.

اين روزها كريمــي در محور توجه اســت و اين توجهــات دو دليــل دارد. نخســت اينكه سن و ســال او باعث شد تا اســتقالل با فدراســيون دچار چالش جديدي شود و از مســووالن فدراسيون بخواهد قانون ســنهاي پايــه را عوض كنند تا كريمــي در ليگ هفدهم هم باز سهميه زير 23 سالهها باشد و جايي را در فهرست بزرگساالن اشغال نكند.

نكته ديگري كه در مورد اين بازيكن جوان بايد گفت اين است كه پزشكان به كريمي گفته بودند قبل از هر اقدامي بعد از بازيهاي ليگ شانزدهم بايد كتف خود را به تيغ جراحان بســپارد تا براي ليگ هفدهم به مشــكل نخــورد اما تعلل اين بازيكن در جراحي باعث شــد تا كريمي بازيهــاي ليگ را با تاخير شــروع كند. اگر فدراسيون حاضر به تغيير سن پايهها نشــود اين امكان كه كريمي از فهرست كنــار برود تا اســتقالل بتوانــد بازيكن ديگري جايگزين كند، زياد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.