مشكلبدنسازياميدهاياستقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها تمامي تيمهاي ليگ برتري در اردوهاي آمادگي خود هســتند و فصل بدنسازي را پشــت سر ميگذارند. استقالل تهران يكي از تيمهايي اســت كه بازيكنان زيــادي در تيم اميــد ايــران دارد. مجيد حســيني، اميد نورافكن، مهــدي قائدي و آرمين سهرابيان 4 نماينده استقالل در اين تيم هستند كه دو بازيكن از اين فهرست در فهرســت بازيكنان اصلي استقالل در فصل گذشته قرار داشــتند و در فصل جاري نيز از بازيكنان اصلــي منصوريان خواهند بود. اتفاقي كه البته با حضــور اين بازيكنان در اردوي تيم اميد ميتواند دســتخوش تغيير شــود. اســتقالليها برنامه اصلي تمرينات بدنسازي خود را به ارمنستان منتقل كردند اما ايــن اردو با اردوي تيــم اميد همزمان شده و اين 4 بازيكن بايد به جمع شاگردان پيروانــي در ايــران اضافه شــوند تا بخش اصلي فصل بدنســازي آبيها را از دســت بدهند. اردوي تيــم اميد ايران از تاريخ 15 لغايت 24 تيرماه برگزار ميشود و بازيكنان اســتقالل بعد از پايان اردو بايد خود را به آلمان برســانند تا دوباره در جمع بازيكنان اين تيم براي ديدار با پرســپوليس و اتمام اردوي دوســتانه حاضر شوند. موضوعي كه مطمئنا باعث ميشود ستارههاي مليپوش اســتقالل به بدترين شكل روند آمادهسازي خود را براي فصل آينده طي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.