دعوت يك استقاللي ديگر به تيم اميد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســهرابيان مدافع تــازه وارد استقالليها بازيكن جديد فهرست پيرواني براي تيم اميد است.

آرمين ســهرابيان بازيكن تازه وارد اســتقالل از سوي اميرحسين پيروانــي به اردوي تيم اميد فوتبال ايران دعوت شد.

سهرابيان كه پيش از اين فصل گذشته در سپاهان حضور داشت به همراه نورافكن، حســيني و قائدي 4 نماينــده اســتقالل در تيم اميد هستند.

ســهرابيان در ليست اوليه تيم اميد حضور نداشــت اما فدراسيون فوتبــال در نامــهاي بــه باشــگاه استقالل نام اين بازيكن را در ليست بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم اميد قرار داد تا تعداد استقالليهاي اين ليست به 4 برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.