دو بازيكن امروز به ارمنستان ميروند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دو بازيكــن اســتقالل بــراي حضــور در اردوي اين تيــم امروز راهي ارمنستان ميشوند.

حسين حيدري و فردين نجفي صبح روز چهارشنبه (امروز) با سفر به ارمنستان به اردوي استقالل در شهر ايروان اضافه ميشوند.

اســتقالل روز دوشــنبه براي برگزاري اردوي آمادهســازي عازم ارمنستان شــد. قرار است اين تيم در اين كشــور چند بازي تداركاتي داشته باشــد و بعد از آن به آلمان سفر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.