كياني: تراكتورسازي نبايد مشكل زمين داشته باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورســازي روزهــاي خوبــي را نميگذراند و مشــكل ايجاد شــده درباره زميــن تمرين ايــن تيم، باعــث ناراحتي ســرمربي و بازيكنــان ايــن تيم شــده اســت. مهــدي كياني در مــورد وضعيت تراكتورسازي ميگويد: «در روزهاي خوب كنار تراكتورســازي بوديــم و در روزهاي ســخت اين تيم را تنهــا نميگذاريم. تيم خوبي تشــكيل داديــم و كادرفني تالش زيادي ميكنــد. امير قلعهنويي و كادرفني گذشــته هم زحمات زيادي كشيدند و جا دارد از آنها تشــكر كنيــم. تقريبا كار تيم ما در نقل و انتقاالت تمام شــده اســت و تمرينــات را دنبــال ميكنيــم. اميدوارم هواداران بهعنوان يار دوازدهم امســال هم به بهترين شكل عمل كنند و با حمايت از اين جوانها به كســب نتيجه از سوي تيم كمك كنند.»

او در مــورد مشــكل زميــن تمرين تراكتورســازي، توضيــح ميدهد: «تيمي مثل تراكتورســازي نبايد مشــكل زمين تمرين داشــته باشــد. همه بايــد در اين شرايط ســخت به تيم كمك كنند. يحيي گل محمدي و دســتيارانش با تمام وجود تالش ميكنند و انگيزه آنها قابل تحسين است. با تمام وجود افتخار ميكنم شاگرد او هســتم. اميدوارم در اين وضعيت همه كمــك كنند تا مشــكالت كمتر شــود. هوادار تراكتورســازي كه در سرما و گرما كنار تيمش بوده گناهي نكرده كه شرايط طوري شــود كه تيم نتواند بــه موفقيت برســد. افرادي كه پشت ميز هستند نبايد فقط به دنبال پول باشند.»

بحث حضور تراكتورسازي در تركيه و اردوي اين تيم در تهران موضوعي است كه كاپيتان تراكتورسازي در موردش ميگويد: «مي خواستيم به تركيه برويم اما بازيكنان تيم ما اكثرا جوان و سرباز هستند به همين خاطر مشكل خروجي دارند. مسووالن بايد كمك كنند تا اين مشكالت كمتر شود. به هر حال با نظر كادرفني در نهايت قرار شد به تهران ســفر كنيــم و تمريناتمان را در اين شهر انجام دهيم. قرار است ديدارهاي دوستانهاي هم در تهران داشته باشيم كه اين بازيها به ما كمك ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.