مرزبان و اراكيها همچنان در بالتكليفي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تا يكي، دو هفته گذشــته يكي از مهمترين دغدغههاي مردم اراك اين بود كه در ليگ يك تيم داشته باشند چراكه گفته ميشد مسووالن كارخانه تمايلــي به تيمداري ندارند و به همين دليــل احتماال آلومينيوم اراك ديگر فعاليتــي در ليگ يك نخواهد داشــت. با اين اتفاقات مــردم اراك فقط به دنبــال اين بودند كه آلومينيــوم اراك در ليگ يك همچنان حضور داشته باشد.

به همين دليل هواداران بارها تجمع كردند و خواســتار ماندن تيم آلومينيوم اراك شدند. در نهايت با تغييــر مديريت كارخانه آلومينيوم اراك همه چيز آنطور كه هواداران ميخواستند شد. اخوان به جاي پورعطار مدير شد و تصميم گرفت آلومينيوم اراك در ليگ يك كار خود را با قــدرت ادامه دهد. بعد از آن، هيات مديرهاي متشــكل از 11 عضو تشــكيل شــد كه ظاهرا تنهــا 2 نفر از آنها فوتبالــي بودند. به هر حال ايــن هيات مديره عهدهدار انتخاب مديرعامل و ســرمربي تيم شــد. تا االن مديرعاملي انتخاب نشــده و تنها روي 2 گزينه به اجماع رسيدند. دهشمند كه قبال مديرعامل باشــگاه آلومينيوم اراك بود و اميدوار كه به تازگي قصد دارد مديريت در فوتبال را تجربه كند. در حالي كه هنوز در مورد مديرعامل تصميم نهايي گرفته نشــد، قرار شد ۳ عضو هيات مديره به نمايندگي از كل هيات مديره، با گزينههاي مربيگري مذاكره كنند.

در مورد انتخابات اين نفرات اختالف نظرهاي زيادي به وجود آمد اما در نهايت از عليرضا مرزبان، حميد جعفري و علي حنطه برنامه و كارنامه كاري گرفته شــد. بعد از اين مساله، طولي نكشــيد كه خبر رسيد عليرضا مرزبان ســرمربي آلومينيوم اراك شد. اين در حالي است كه هنوز هيچ قراردادي در اين زمينه امضا نشــد. ظاهرا بودجه درخواســتي مرزبان براي سرمربيگري آلومينيوم اراك و به موفقيت رســاندن آن، ۷ ميليارد اســت اما مديرعامل كارخانه نظرش اين اســت كه تنها بين يك تا يــك و نيم ميليارد براي تيم هزينه شود.

اين در حالي است كه فصل گذشته بودجهاي 8 ميلياردي براي تيم در نظر گرفته شــده بود. اگرچه مطالبات قراردادهاي فصل قبل هنوز مانده اما به هر حال به نظر ميرســد مبلغ پيشنهادي يك يا يك و نيم ميليارد اصال منطقي نيســت. به همين دليل هنوز تكليف سرمربي آلومينيوم اراك و البته مديرعامل باشگاه مشخص نشده.

همين مساله باعث شــد ديروز هواداران اين تيم بار ديگر تجمع كنند. آنها اين بار تجمع خود را جلوي استانداري و اداره كل ورزش و جوانان بردند تا بلكه توجه بيشــتري به تيم ليگ يكي آلومينيوم اراك شود. حاال بايد ديد بــا اين تجمع، تيم آلومينيــوم اراك از بالتكليفي در ميآيد يا نه. تا االن كه تقريبا حدود يك ماه به شــروع ليگ يك مانده، هنوز وضعيت اين تيم مبهم است و مشخص نيست چه سرانجامي خواهد داشت. مسالهاي كه نگرانيهاي زيادي به وجود آورد. نگرانيهايي كه بايد ديد به آن توجه ميشود يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.