حمودي:جوانانجايخاليمنشاوبقيهبازيكنانراپرميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا همه مشــكالتي كه وجود داشــت، پيكان تمرينــات آمادهســازي خوبي را براي فصل جديد پيگيــري ميكند و براي حضوري پرقــدرت آماده ميشود.

علــي حمــودي، مدافع پيــكان در همين رابطه توضيــح ميدهد: «تمرينات خوبي را پشت ســر ميگذاريم و حاال هــم در اردوي كردان كرج هستيم. جزو تيمهايي بوديم كه تمرينات را بهموقع شروع كرديم و كار را با قدرت پيش ميبريم.»

او همچنيــن با اشــاره به ميــدان دادن كادرفني تيم به جوانها ميگويد: «چند بازي تداركاتــي هم برگزار كرديم كــه به نتيجه به دســت آمده در آنها اصال توجهي نداريم چون نكته مهم، هماهنگي تيم بود.

در ايــن بازيهــا كادر فني بــه جوانها ميــدان داد تــا بتوانند كنار بازيكنــان اصلي به هماهنگي الزم برسند. در اين بين خريدهاي خوبي هم داشــتيم كــه يكي از آنهــا بختيــار رحماني است. با شــناختي كه از او در فــوالد خوزســتان و تراكتورســازي دارم، ميدانم حسابي ميتواند به پيكان كمك كند.» مدافع پيكان در خصوص اينكه آيا با رفتن چند بازيكن اين تيم از جمله گادوين منشــا روند اين تيم با مشــكل مواجه خواهد شد يا خيــر، تأكيد ميكند: «منشــا بازيكن خوب و با كيفيتي اســت كه در پايان فصل مشتريان زيادي داشــت و در نهايت به پرسپوليس رفت امــا در ابتــداي آمدن به پيــكان يك بازيكن معمولي بود. جوانان خوبي داريم كه به خوبي ميتوانند جاي خالي منشــا را پر كنند و اصال نگران رفتن او و بازيكنان ديگر نيستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.