جاللي: زور كیروش ميرسد و برنامهريزي ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم فوتبــال پيكان از برنامهريزي ســازمان ليــگ در تعيين زمــان قرعهكشــي و برنامهريــزي رقابتهاي ليگ برتر انتقاد كرد. مجيد جاللي ميگويد: «نميدانم در مورد دير انجام شدن قرعهكشي چه بگويم. انگار كيفيت فوتبال جايگاهي براي سازمان ليــگ ندارد. مــا مربيــان ميخواهيم برنامهريزي كنيــم، هرچند كه برخي معتقدند ما برنامهريزي بلد نيســتيم! اصال ما برنامهريزي بلد نيســتيم، پس چرا سازمان ليگ و فدراسيون كارشان را درســت انجام نميدهنــد؟ خيلي از ليگها قرار اســت يك ماه بعد از ليگ ايران شروع شــوند اما برنامه مسابقات را ارائــه دادهاند. با اين شــرايط برنامه ليگ برتر ايران بايد يك ماه پيش اعالم ميشد. ما االن ميخواهيم با چند تيم ليگ برتري بازي تداركاتي انجام دهيم اما نميدانيم كه آيا در شــروع ليگ با آنها مواجه خواهيم شــد يــا خير. قرار است 18 تير ماه ليگ ايران قرعهكشي شــود و اين قرعهكشــي بســيار دير انجام خواهد شــد. مگر امكان دارد كه قرعهكشي بازيهاي ليگ برتر دو هفته مانده به شروع مســابقات انجام شود؟ اين برنامهريزي اصال درست نيست.»

آقا معلم از طوالني بــودن زمان نقل و انتقاالت هــم گاليه دارد: «از طرف ديگر بحث نقلوانتقاالت مطرح اســت كه از 14 ارديبهشــت كه ليگ تمام شد، شروع شده اســت و تا 15 شــهريور ادامــه دارد. مگر ميشــود چهار مــاه فصــل نقلوانتقاالت داشته باشــيم؟ قطعا اين بهسود باشگاهها و بازيكنان نيســت. از طرفــي بحث مدت قراردادها هم مطرح اســت. شــما فوتبال كدام كشــور را ســراغ داريد كــه قرارداد اكثر بازيكنانش يكســاله باشــد؟ ما اينجا بايد برنامهريزي خاص خودمان را داشــته باشــيم و نبايد اجازه بدهيم كه باشــگاهها يكســاله تخليه شــوند. من بهعنوان مربي بهدنبال چهار يا پنج بازيكن ديگر هســتم كه احتماال آنها در تركيب ثابت من خواهند بود اما هنوز اين بازيكنان را جذب نكردهايم و آنهــا در تمرينات ما هم حضــور ندارند. در واقــع ميتوان گفت كــه نصف تركيب اصلي ما شــايد االن در تمرينات نباشــد و اين بــه برنامهريزي اشــتباهي برميگردد كه در فوتبالمــان وجود دارد. من چندين بــار در اين مورد صحبت كــردهام و حتي به فدراســيون فوتبال نامه نوشــتم تا اين مشــكالت برطرف شود اما متأسفانه ترتيب اثري داده نشــد. بيجهت نيست كیروش ميگويد كه «بگذاريد من براي كل فوتبال تصميم بگيرم. به هر حال زور او ميرسد و برنامهريزي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.