پرونده جباروف همچنان باز است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرور جباروف هافبك ازبكستاني چنــد روز پيــش بــا انتشــار پيامي از هواداران اســتقالل خداحافظي و اعالم كــرد براي فصل آينــده قصد حضور در اين تيم را نــدارد. اين بازيكن كه فصل گذشــته با توجه به مشــكالت باشگاه اســتقالل در جذب بازيكــن به صورت قرضي در نيمفصل دوم براي سپاهان به ميدان رفت در هفدهمين دوره ليگ برتر نيز مدنظر كرانچار اســت اما با توجه به قرارداد 1/5 ساله اين بازيكن با استقالل منتظر اعالم موضع رســمي آبي پوشان در اين خصوص است.فهرســت بازيكنان اســتقالل تقريبا پر شده و مسووالن اين باشــگاه به كميته تعيين وضعيت اعالم كردند بــا توجه به قــرارداد با جباروف حتي اگــر از اين بازيكن نيز اســتفاده نكنند قصــد ندارند اجازه حضور هافبك ازبكستاني در تيم ديگر ايراني را بدهند. باشــگاه ســپاهان هنوز مطمئن نيست مطلبــي كــه از قول ايــن بازيكن براي خداحافظي با هواداران استقالل گذاشته شده از صفحه خودش بوده يا نه چرا كه صفحات زيادي به نام اين بازيكن وجود دارد. ضمن اينكه ســپاهانيها همچنان منتظر روشن شدن موضع رسمي باشگاه استقالل در خصوص اين بازيكن هستند. بــا وجود اينكه يك مقدار دير شــده اما تا چند روز گذشــته اين بازيكن مدنظر كرانچار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.