صندلي ویژه براي جباري

Iran Varzeshi - - سواالتی‌از‌صنف‌ورزش‌ینویس -

استقالليها چند روزي هست كه وارد ارمنستان شدهاند و تمرینهاي خود را پیگیري ميكنند. باشگاه استقالل هم هر روز عکسهایي از بازیکنان و مربیان منتشرمي كند كه بسیار جالب توجه است. میان تصاویري كه از هنگام سفر استقالليها به ارمنستان منتشر شده یك عکس بسیار ویژهتر است. آنجا كه مجتبي جباري روي صندلي فرست كالس نشسته و باقي بازیکنان روي صندلي اكونومي یا همان معمولي. احتماال چون مجتبي با مشــکل مصدومیت مواجه است به سمت صندلي ویژه سوق داده شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.