سردار‌هنوز‌با‌روبین‌کازان‌ثبت‌نکرده بشيكتاش و وستهام مشتریهای جدید آزمون

Iran Varzeshi - - سواالتی‌از‌صنف‌ورزش‌ینویس -

یک پیشنهاد جدید و یک باشگاه تازه براي سردار آزمون مطرح شده اســت. بعد از اظهارعالقه باشــگاه التزیو براي جذب ستاره ایراني، سایت ترکیهاي از حضور مهاجم تیم ملي فوتبال ایران در تیم بشــیکتاش ترکیه خبر داد. سایت روزنامه فوتو ماچ ترکیه به نقل از شبکه تلویزیوني اسپورت وان روسیه خبر داد که باشگاههاي بشیکتاش ترکیه و روستوف روسیه بر ســر انتقال سردار آزمون به جمع عقابهاي استانبول به توافق رسیدهاند. این ســایت نوشــت آزمون که پیشــنهاد التزیو را رد کرده، عالقهمند به پوشــیدن پیراهن سیاه و سفید بشیکتاش است. آزمون در بازيهاي ملي 9 گل در 13 بازي و در فصل گذشــته در 27 بازي 7 گل براي روستوف به ثمر رســانده است. در عین حال سایتهای انگلیسی خبر از حضور این بازیکن در تیم وستهام نیز دادهاند.

این اخبار در حالي منتشــر شده که سردار چند روز پیش به اردوي روبیــن کازان پیوســت و براي این تیم هم بازي کرد. البته ســردار هنوز قراردادی با روبینکازان ثبت نکرده اســت و میتواند همچنان از این تیم جدا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.