هفته‌دوم‌لیگ‌برتر‌فوتسال شروع پرگل قهرمان

Iran Varzeshi - - سواالتی‌از‌صنف‌ورزش‌ینویس -

هفته دوم لیگ برتر فوتسال با پیروزي تیم گیتي پســند مقابل مقاومت البرز آغاز شــد. هفته دوم لیگ برتر فوتسال از عصر دیروز (سهشــنبه) با برگزاري دیداري بین دو تیم گیتيپســند و مقاومــت البرز آغاز شد که در پایان این دیدار تیم گیتي پسند که مدافع عنــوان قهرماني ایــن رقابتها محسوب ميشود، موفق شد با نتیجه 5 بر3 از سد میهمان خود بگذرد.

براي گیتي پســند سعید عباسي (سه گل)، مهــرداد جابري و اصغر حســنزاده گلزني کردنــد و گلهاي مقاومــت را نیز حمیدرضا ره انجام (دو گل) و علي عبداللهي به ثمر رســاندند. نتایج روز اول هفته دوم لیگ برتر فوتســال به شــرح زیر اســت: گیتی پسند 5 - 3 مقاومت البرز شهروند ساری 2 - صفر هیات فوتبال قم آتلیه طهران قم 3 - 2 ارژن شیراز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.