مدافع‌پیشین‌استقالل‌در‌جمع‌شاگردان‌دایی کنعانیزادگان سایپایی شد

Iran Varzeshi - - سواالتی‌از‌صنف‌ورزش‌ینویس -

مدافع پیشین استقالل و ملوان با عقد قراردادی به ســایپا تهران پیوســت. محمد حســین کنعانی زادگان با امضای قراردادی به ســایپا پیوست تا به جمع شاگردان دایی اضافه شــود. این مدافع که فصل گذشــته پیراهــن اســتقالل را بر تن میکــرد، در هفته دوم فصل گذشــته بعد از پارگی رباط زانوی خود از فهرســت آبیهــا کنار رفت و در نیم فصل نیز نتوانست به جمع شاگردان منصوریان اضافه شــود تا در لیگ شانزدهم فرصــت زیادی برای بازی نداشــته باشــد. کنعانیزادگان در آخرین اردوی تیم ملی با نظر کی روش حضور داشت و تمرینات خود را زیر نظر سرمربی تیم ملی پیگیری کرد و در نهایت و بعد از بازگشــت سایپا از اردوی سرعین با مدیران این باشگاه به توافق رسید تا در ســال منتهی به جــام جهانی زیر نظر علی دایی فوتبال خود را ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.