داوران ما ديگر زنگ تفريح نيستند فغاني: چرا بايد رونالدو را اخراج ميكردم؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

در جام كنفدراسيونها حضور داشتيد و دو بازي را قضاوت كرديد. سطح اين مسابقات چطور بود؟

با توجه به اينكه 16 بازي انجام شد 9 تيم داوري در اين تورنمنت حضور داشتند كه بعضي از اين تيمها ۲ بازي و تعداد ديگري يك بازي قضاوت كردند. سطح مسابقات هم خوب بود و خوشبختانه عملكرد خوبي از خودمان به جا گذاشتيم و از تيم داوري مــا راضي بودند. تا جام جهاني هم بايد تك بازيهايي را قضاوت كنيم تا در نهايت داوران براي جام جهاني انتخاب شوند.

در اين بازيها از داوران پشت دروازهها و سيستم ويدئو چك استفاده شد. نظر شما در ارتباط با اين تكنولوژي چيست؟

داوران پشــت دروازه صحنههــا را رصــد ميكنند. در آســيا هم از مرحله يك چهارم نهايي به بعد اســتفاده ميشود و در بازي گوانگجو چين، ســه داور عراقي به گروه ما كمك ميكنند. ويدئو چك سيســتمي اســت كه بعضي از تصميمهاي داوران را آناليــز ميكنــد. همانگونه كه ديديم در بازي فرانسه و ايرلند خطاي هند تيري آنري باعث حضور فرانســه در جام جهاني به صورت ناحق شد و يــا در ليگ خودمان، من به اشــتباه توپي كه به شــكم بنگر خورده بود را پنالتي اعالم كردم. اين سيســتم به ما كمك ميكند كــه بتوانيم تصميم درســتي بگيريم و همچنين بقيه داوران نيز از آن اســتقبال كردند. فيفا استفاده از اين سيستم را به نظرســنجي گذاشت و كشــورها نيز به استفاده از ويدئــو چك راي مثبت دادند. تنها ايرادي كه دارد بحث يكنواختي آن اســت كه به مــرور زمان و با هماهنگي بين داور و سه نفر ناظر اين مشكل حل خواهد شد. در ديداري كه من بين شيلي و پرتغال سوت زدم صحنه آخر بازي مشكوك به پنالتي بود. از بين رفتن تعادل بازيكن حريف من را قانع نكرد و درخواســت ويدئو چك نيز دادم و ســه نفر ناظر نيز به من گفتند كه پنالتي نيســت. در آن صحنه ايرادي به عملكرد من وارد نشد اما آن سه نفر مورد انتقاد قرار گرفتند. در گزارش كلي نيز به دليل برد شيلي ايرادي به عملكرد ما گرفته نشد. چون كمك داوران ويدئويي فرصت اشتباه ندارند اما ما چون در لحظه تصميم ميگيريم فرصت اشتباه داريم.

در اين بــازي تجربه رويارويي با رونالدو و سانچس را داشتيد. رفتار اين بازيكنان در قبال تصميمهاي شما چه بود و همچنين شما چطور با چنين بازيكناني كه در ســطح اول فوتبال دنيا بازي ميكنند، رفتار كرديد؟

آموزشهايي كه مــا در كالسها ميبينيم براي بازيكنان خاص نيست؛ آموزشهايي ميبينيم كه كنترل كلي بازي را در دســت داشــته باشيم. اين دو بازيكن هم در اين بازيها اعتراض داشتند. سانچس در يك بازي از من اخطار و در بازي ديگر تذكر گرفت.

گفته ميشــد كه رونالــدو بايد در يك صحنه اخراج ميشــد اما شما چنين كاري را انجام نداديد

چه كسي گفته رونالدو بايد اخراج ميشد. يك عده دوست دارند مسائل حاشيهاي ايجاد كنند اما هيچ صحنهاي پيــش نيامد كه منجر به اخراج رونالدو شود. بعــد از هر بازي با كميتــه داوران فيفا جلسه داشتيد؟ بله، ما هر روز با اين عزيزان جلسه داشتيم و نكات مورد نظر را به ما ميگفتند. با توجه به حضور در ميادين بزرگ اميد به قضاوت در جام جهاني را داريد؟

اميدوار هســتيم اما تضميني نيست كه با اين بازيها حتما بــه جام جهاني برويم. تا نزديك جام جهاني تك بازيهايي داريم كه بايد آنها را هم به خوبي قضاوت كنيم. چقدر به حضــور در جام جهاني اميدوار هستيد؟

تالش ما براي همين است اما من خوشحالم كه ديگر به داوري ما به شــكل زنــگ تفريح نگاه نميكنند. حاال هــر تعداد بازي كه در جام جهاني باشيم كفايت ميكند. موفقيت امروز خودتــان را حاصل چه ميدانيد؟ اول لطف خــدا، در وهلههاي بعد ســعي كرديــم نصيحت پيشكســوتان را گــوش كنيم و همچنين به نقدهاي دوســتان و رسانهها هم توجه كرديم. مثل اينكه در اين شرايط از نبود امكانات هم ناراحت و گله مند هستيد؟

در راه برگشت به ايران با داوران عربستاني هم مســير شــده بوديم و آنها گفتند كه دو هفته مانده تا آغاز رقابتهاي اين كشور، داوران، اردويي را در والنسياي اسپانيا خواهند داشت تا با آمادگي خوبي راهي مســابقات شوند. فدراســيون فوتبال ايران زحمات زيادي براي تيمهاي خود ميكشــد و اردوهاي مختلفي براي تيمهاي ملي برگزار كرده است. چه خوب است كه اردوهايي نيز براي داوران وجود داشته باشد.

بــا توجه بــه عملكردي كه داشــتيد ايــن انتظار وجود داشــت كــه فينال جام كنفدراسيونها را هم قضاوت كنيد.

فكر ميكنم توقع ايرانيها باال رفته است. به غير از آسيا، قارههاي ديگر هم وجود دارند. از بعد از جام جهاني ۴1۰۲ تورنمنتهای مختلفي مانند جام باشــگاههاي جهان، جام جهاني نوجوانان و جوانان، المپيك، جام كنفدراسيونها ...و برگزار ميشود كه ما در جام باشگاههاي جهان و المپيك قضاوت فينال را بر عهده داشتيم كه اتفاق خوبي بود. نظرتان در مورد سطح داوريها در ليگ شانزدهم چيست؟ من نبايد در اين خصوص توضيح بدهم.

آموزشهايي كه ما در كالسها ميبينيم براي بازيكنان خاص نيست؛ آموزشهايي ميبينيم كه كنترل كلي بازي را در دست داشته باشيم. اين دو بازيكن هم در اين بازيها اعتراض داشتند. سانچس در يك بازي از من اخطار و در بازي ديگر تذكر گرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.