مربي جوانان كره، جانشين اشتليكه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از اخــراج اولــي اشــتليكه فدراســيون كره تصميــم گرفت از يك مربــي بومي بــراي هدايــت تيم ملي بهره ببرد امــا رايزنيها و مذاكرات يك ماهه با چهار گزينه سرشــناس داخلي نتيجهاي در پي نداشت چون هيچ مربي حاضر نبود به صورت موقت جاي خالي اشتليكه را پر كند. از همين رو در حربه آخر فدراســيون كره با تشكيل كميته فني هشــت نفره تصميمي جنجالي و موقت گرفت كه بازتاب گســتردهاي در سطح رسانههاي اين كشور داشت.

طبق اعــالم فدراســيون فوتبال كره جنوبي در دو بــازي باقيمانده در مقدماتــي جام جهاني مقابــل ايران و ازبكســتان شــين تائه يونگ سرمربي جوانان زير ۰۲ ســال كره كه به تازگي در رقابتهاي جام جهاني 71۰۲ جوانان در اين كشور نتايج چندان خوبي كسب نكرد به صورت موقت براي هدايت تيم ملي بزرگساالن انتخاب و منصوب شد.

رييس فدراســيون فوتبال كره در تاييــد اين تصميم گفــت: «تائه يونگ بهترين گزينه بــراي مقطع فعلي بود تا آرامش را بــه اردوي كره بازگرداند. هم شناخت كافي از بازيكنان دارد هم تجربــه كار در تيم ملــي را پيدا كرده اســت. اميدوارم او بتواند در دو آزمون بــزرگ پيــش رو باعث ســربلندي ما شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.