تضمينيبراي حضوردرجام جهانينيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افتخار بزرگ جامعه كشوري اين روزها پلههاي ترقي را طي ميكند تا سرانجام به قله افتخار كه همان قضاوت در جام جهاني است، برسد. فغاني اين روزها به همراه كمكهاي خود پرچم نه تنها ايران بلكه قاره آسيا را باال برده و حاال فيفا نگاه ويژهاي به او دارد. براي مخاطب فوتبال باعث غرور است كه داور ايراني را در بازي ميبيند كه نگاه جهانيان متوجه آن است و حاال اين استعداد ناب داوري خودش را براي بزرگترين تورنمنت دنيا آماده ميكند. براي فغاني كه خانوادهاش با حرفه داوري كامال عجين شدهاند رسيدن به اين روزها دور از دسترس نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.