مصلح و نعمتي روي نيمكت، شجاع و منشا در تركيب اصلي بازگشت با جوانها در اولين آزمايش پيش فصل

بعد از دو هفته تمرين زير آفتاب ســوزان نوبت خودنمايي بازيكنان پرسپوليس در يک مسابقه واقعي رسيد. البته به خاطر سبک تمرينات متفاوت ماركو، پرسپوليس از روز اول هم كار با توپ را در دستور كار داشت و اينطور نبود كه طي دو هفته گذشته فقط تمرينات سخت هوازي و كارهاي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اصليهاباختند ذخيرههابردند

تركيب اوليه پرسپوليس و استقرار بازيكنان در پستهاي مختلف تقريبا همان چيزي بود كه تصورش را ميكرديم. برانكو ديروز و براي شروع بازي تيمش را با تركيب عليرضا بيرانوند، وحيد اميري، علي عليپور، محسن مسلمان، محسن ربيعخواه، حسين ماهيني، سيد جالل حسيني، فرشاد احمدزاده، گادوين منشا، شجاع خليلزاده و صادق محرمي به ميدان فرستاد. در اين ميان مصدوميت محمد انصاري كه با اجازه برانكو اصال به ورزشــگاه شهيد كاظمي نيامده بود باعث شد تا از بين تازه واردها شــجاع خليل زاده در قبل دفاع كنار ســيدجالل بازي كند و غيبت طارمي باعث شد زوج منشا – عليپور در خط حمله شكل بگيرد. از بين تازهواردهاي نام آشنا مصلح و نعمتي از روي نيمكت كار را آغــاز كردند تا گمانهزنيها در خصوص تركيب اصلي پرسپوليس پيچيده شود. البته در خصوص دفاع چپ و بعد از درخشش حسين ماهيني در اين پست طي بازيهاي ليگ قهرمانان آســيا پيش بيني كرده بوديم كه احتماال مصلــح رزرو ماهيني در دفاع چپ خواهــد بود اما بيرون ماندن نعمتي هم در راســتاي بازگشــت وحيد اميري به پســت اصلياش هافبك چپ رخ داد تا مشــخص شود ديگر خريد تازه باشگاه هم كار راحتي براي رســيدن بــه ارنج اصلي نخواهد داشت. همچنين مصدوميت كاميابي نيا كه ديروز به صورت انفرادي دور زمين ميدويد و نداشتن هافبك دفاعي ديگر باعث شــد ربيع خواه مثل يكي دو بازي از فصل گذشته در پســت تخصصي خودش بازي را آغاز كند. در اين مســابقه تيم اميد پرســپوليس كه توســط منوچهر عبدا...نژاد هدايت ميشود با تركيب امير حســين جعفري، مهدي رستمي، علي زارعنژاد، ارسالن آزادي، احســان بدري، پدرام سلطاني، مهيار رهبر، كامبيز راستگو، محمد حسيني، احمد بهاروند و مهدي عبدي بازي را آغاز كرد و البته به خاطر حضور نزديك به يــك هزار هوادار روي ســكوها نام بزرگ بازيكنان پيش رويشان از همان ابتدا تحت فشار قرار گرفت. بعد از دقايق پــر برخورد نيمه اول در دقيقه 37 احمــد بهاروند براي تيم اميد گل زد اما 5 دقيقه بعد مســلمان با پاس محرمي و با شــليكي ديدني گل تساوي را به ثمر رساند. اين البته پايان كار نيمه نخست نبود چرا كه بهاروند يك بار ديگر و اين بار از زاويه بسته دروازه بيرانوند را گشود. بعد از شكست نيمه اول برانكو تغييرات زيادى در تركيب تيمش ايجاد كرد. از شــروع نيمه دوم بوژيدار رادوشــوويچ، شايان مصلح، حميدرضا طاهرخانى، سيامك نعمتى، محمد امين اسدى، شاهين عباسيان، احسان علوان زاده و آدام همتى در ارنج اصلي قــرار گرفتند. در عين حال بازيكنــان نيمه اولى كه از زمين خارج شــدند نيز با حضور در كنار زمين با ماركو تمرينات اختصاصى را پشت سر گذاشتند. در حالي كه تيم اصلي پرســپوليس نيمه اول را باخت اما 8 دقيقه از شروع نيمه دوم گذشــته بود كه تيم جديد برانكو گل مســاوي را زد. در اين لحظه حركت تكنيكى ســيامك نعمتى در سمت راست و ارسال زمينى او با شوت محكم على عليپور بازى را به تســاوى كشاند. در ادامه بعد از اينكه ضربه ايستگاهي شايان مصلح به تير دروازه اميدها خورد سعيد حســين پور يكي از جوانهاي تازه وارد با دريبل سه بازيكن حريف و ضربهاي ديدني سومين گل پرســپوليس را وارد دروازه اميدهــا كرد. دقيقه 76 هم احســان علوان زاده چهارمين گل پرسپوليس را در يك حركت عمقي و پس از عبور از دروازهبان اميدها به ثمر رساند. در ادامه دقيقه 82 پاس تودر على عليپور و فرار طاهرخانــى با ضربه اين بازيكن كه با عبور توپ از ميان پــاى دروازهبان همراه بود گل پنجــم را رقم زد. دقيقه 84 هــم نوبت ســيامك نعمتى بود تا با پرشــى بلند و ضربه سر روى ارسال طاهرخانى گل ششم تيمش را به ثمر رســانده و هواداران اين تيم را به وجد بياورد. بدين ترتيب جوانهاي پرســپوليس از باخت 2 بر يك برد 6 بر 2 ساختند.

در اولين بازی تداركاتی پيشفصل كه جوانها و ذخيرهها ازشكست يک برد ساختند نعمتی و مصلح در جمع ذخيرهها بودند اما در حالی كه منشا موفق به گلزنی نشده بود سيامک نعمتی موفق به اين كار شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.