درآمدزايي ابداعي از شهرآورد سرخابي در آلمان با پيامك تركيب تيم تان را انتخاب كنيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حامــي مالــي دو باشــگاه پرسپوليس اســتقالل كه شهرآورد 25 تيــر را در آلمــان ترتيب داده و ميخواهــد ايرانيهــاي مقيــم اين كشور شايد كشورهاي اروپايي اطراف را بــه بيله فلد بكشــاند و از اين راه درآمدزايي كنــد از تمام جوانب اين مســابقه دنبال درآمد بيشتر است تا جايي كه قصد دارد استقالل تصميم گيريهاي فني سرمربيان دو تيم را هم از آنها بگيرد!

با تدابيري كه انديشــيده شده اتفاقهاي تاره اما عجيب و غريبي در اين بازي براي دو تيم و هوادارانشان در نظــر گرفتــه شــده. بــا طرح و برنامــهاي كه از ســوي حامي مالي دو باشــگاه و سامانه هواداري 3090 قرار اســت انجام شــود از هواداران پرســپوليس و اســتقالل خواســته شــده تا به صورت پيامكي تركيب و بازيكنان مد نظرشان براي اين بازي را اعالم كنند تا به نوعي هواداران دو تيم در اين بازي دوســتانه و جذاب سهم بيشــتري نســبت به گذشته داشته باشند. ظاهرا قرار است نسبت به آرايي كه هر بازيكن در هر پســت به دست ميآورد و با انتخاب و تاييد كادر فنــي به بازي بــرود كه با اين طرح پيشنهادي ميزان محبوبيت هر بازيكن در هر دو تيم قابل تشخيص خواهد بود. البته كــه اين طرح براي هواداران دو تيم ميتواند جذاب باشــد اما اگر مــورد پذيرش كادر فني دو تيم قرار بگيرد مشخص ميشود آنچه درباره احاطــه حامي مالي مشــترك بر اركان دو باشــگاه گفته ميشــود صحت دارد و دخالــت حامي مالــي حتي تا چيدن تركيب دو تيم هم پيش رفته است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.