بشار رسن بدون اجازه باشگاهش نميتواند بيايد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشار رســن با امضاي قراردادى دو ســاله راهي پرسپوليس شــد. اين خبر كوتاه عصر روز دوشــنبه سايت باشگاه پرسپوليس بود اما در اين خبر اشارهاي به اين نكته نشده بود كه هافبك عراقي كي به تهــران ميآيد يــا از چه زماني تمريناتش را آغاز خواهد كرد.

بشــار كه حدود ســه هفته پيش همــراه تيم ملــي عراق در تهــران بود قرارداد داخلي با پرســپوليس را در البي هتل اســپيناس پاالس محل اقامت اين تيم امضا كرد اما هنوز حضورش در جمع سرخها رسمي نيست. مدير برنامه ايراني اين بازيكن ميگويد: «خبر عقد قرارداد با پرســپوليس درست اســت اما زمان حضور بشــار در تهران با توجه به برنامه نامنظم ليگ عراق مشــخص نيست و تا زماني كه ليگ عراق به پايان نرسد بشار اجازه همراهــي تيم جديدش را نخواهد داشت.»

بــه هــر حــال ايــن بازيكــن با پرســپوليس قــرارداد داخلــي دارد اما همانطــور كه خودش گفتــه اگر با تيم تركيــهاي خواهانــش به توافق برســد ميتواند به قرارداد با پرســپوليس پشت كند و هنوز حضور اين هافبك تكنيكي در پرسپوليس قطعي و صد درصد نشده اســت. البته مرتاض اعــالم كرده مدير برنامه بشار در ايران است و پيشنهاد تيم تركيهاي ربطي به او ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.