پيروزی سرمايه مقابل نماينده عراق در جام باشگاههاي آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال بانك سرمايه با شكست البحري عراق و كسب چهارمين پيروزي متوالــي خــود بــه مرحلــه نيمهنهايي رقابتهاي قهرماني باشــگاههاي آســيا صعود كرد.

مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آســيا كه در ويتنام برگزار ميشود، روز گذشــته با چهار ديدار در گروه هشــت تيم برتر و در مرحلــه يك چهارم نهايي پيگيري شد.

در نخستين مسابقه اين مرحله تيم واليبال بانك ســرمايه به مصاف البحري عراق رفت و با شكســت اين تيم بهعنوان نخســتين تيم چهــار تيم برتــر مرحله نيمهنهايي معرفي شد.

شاگردان مصطفي كارخانه سرمربي بانك سرمايه در ست ســوم اين مسابقه ۵2 بــر 23 مغلوب حريف شــدند اما در ســتهاي اول، دوم و چهارم به ترتيب با امتيازهاي ۵2 بر ‪۵2 2۱،‬ بر 3۱ و ۵2 بر ۶۱ به پيروزي رســيدند تا چهارمين برد متوالي خود را جشن بگيرند.

تيــم واليبال بانــك ســرمايه اين مسابقه را با تركيب فرهاد قائمي، شهرام محمودي، ميالد عباديپور، ســيد محمد موســوي، لوكاس ژيگالدو و فرهاد ظريف آغاز كرد. مهدي مهدوي، رحمان داودي، قاســم كارخانه، عليرضــا جاللي و علي شفيعي از ديگر بازيكنان بانك سرمايه در اين ديدار بودند كه در ســتهاي مختلف به ميدان رفتند.

بازيكنان تيم البحري عراق در دفاع روي تــور و توپگيري ضعف داشــتند و بانك سرمايه با استفاده از اين ضعفهاي حريف به برتري سه بر يك دست يافت.

تيم بانك ســرمايه امروز در مرحله نيمهنهايي مســابقات واليبــال قهرماني باشــگاههاي آســيا بــه مصــاف برنده ديــدار العربــي قطــر و نماينــده چين تايپه ميرود.

ســرمايهايها كه ســال گذشته هم با شــش برد پياپي روي سكوي قهرماني قــرار گرفتند، در اين رقابتها هم تنها به قهرماني فكــر ميكنند و تالش ميكنند اين عنوان را به دست آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.