رابسون، مگويان و برزاي 3 بازيكن بالتكليف استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هرچند اين احتمال وجود داشــت كه اســتقالل بر خالف فصل گذشــته فعاليــت كمتــري در نقــل و انتقاالت داشــته باشــد اما جريانات فوتبال اين باشگاه و مسووالنش را به سمتي برد كه ناچار به حضوري پر ســر و صدا در بازار نقل و انتقاالت شدند. مسووالن باشگاه اســتقالل به جز كاوه رضايي، هر كدام از بازيكنان سابق كه قراردادشان با اين باشگاه به اتمام رســيده بود را راضي و حفظ كردند تا در زمينه حفظ موجودي خــود به آنچه منصوريان ميخواســت، برسند.

ضمــن اينكــه آنهــا بازيكناني كه مدنظر داشــتند را هم جــذب كردند تا رضايتمنــدي هواداران اين باشــگاه در نقل و انتقاالت به حداكثر برســد. با اين وجود هنوز ممكن اســت در چارچوب بازيكنــان اين تيم كــم و زياد صورت گيــرد. كادر فني اســتقالل روي حفظ رابســون جانواريو بهترين مدافع فصل گذشته اين تيم تاكيد داشت كه اين امر هنوز اتفاق نيفتاده است.

آنها نظــر چندان مســاعدي روي هراير مگويــان كه تحت قراردادشــان بود نداشــتند اما جريانات به ســمت و ســويي رفته كه مگويان در حال حاضر در تمرينات اين تيم حضور دارد و حتي در اردوي خارج از كشــور هم تيمش را همراهي ميكند و هيچ بعيد نيســت از يكســو به دليل انتظار دريافت مطالبات فصــل گذشــتهاش از اين تيــم و عدم توفيق در بازگرداندن رابســون و جذب رضاييان از ســوي ديگر، ايــن بازيكن حفظ شود.

پنــدار توفيقــي مســوول نقل و انتقاالت اين باشــگاه طــي اظهارنظري از بهنــام برزاي نيز در زمــره بازيكناني نام برد كه بايد تكليفش مشخص شود. بازيكني كه قراردادش با آبيها به پايان رسيده بود و هيچ تماسي از سوي باشگاه با او گرفته نشده تا چنين به نظر برسد كه اين بازيكن هم مورد نياز و مورد نظر كادر فني اســتقالل نيست اما اظهارنظر روز گذشته توفيقي فرضيه ديگري ايجاد كرد تا چنين تصور شــود كه برزاي هم راه بازگشت به استقالل دارد.

به ايــن ترتيب بايــد گفت تكليف رابســون، مگويــان و بــرزاي هنــوز با اســتقالل به طور كامل مشخص نشده و ايــن ســه بازيكن به نوعــي در برزخ هســتند. مگويان همراه بــا تيم تمرين ميكند اما مطمئن نيست فصل را با آبي پوشان شروع كند. رابسون كيلومترها از آبيها دور اســت اما استقالليها دوست دارند او را به تيم شان اضافه كنند.

برزاي همراه اســتقالليها نيســت و هنــوز كادر فني ايــن تيم در مورد او به جمع بندي نهايي نرســيده است. نه مشــخص اســت كه او از اين تيم جدا ميشود و نه مشخص است كه به جمع آبي پوشان باز خواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.