ايوب اصغرخاني :جوانهاي استقالل ستارههاي گرانقيمتي ميشوند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ايــوب اصغرخاني كه ســالها با حضور در تيمهاي پايه بازيكنان بزرگي را به تيم بزرگســاالن استقالل تحويل داده اســت در خصوص يارگيري اين تيم اينطور ميگويد:«اين درســت كه استقالليها چند ستاره مثل شجاعيان، بيت ســعيد، شهباززاده و ديگران را به خدمــت گرفتند امــا نبايــد از اقدام شايســته ايــن تيم در راســتاي عقد قرارداد بلندمدت با استعدادهاي جوان به راحتي گذشــت. من بهعنوان فردي كه سالهاي زيادي در تيمهاي پايه كار كردم و اشــراف خوبي به اين ردهها و بازيكنان آن دارم بــه جرات ميگويم مربيان اســتقالل با شناخت خوبي به سمت بهترين استعدادهاي اين رشته رفتند و ايــن بازيكنان جوان به زودي ستارههاي گرانقيمتي در فوتبال ايران ميشوند.»

اصغرخاني در ادامه ميگويد:«يك زمانــي در همين تيمهــاي جوانان و اميد اســتقالل اميد نورافكن، ســيد مجيــد حســيني، محســن كريمي و خيليهاي ديگر شاگرد خودمان بودند و حاال ســتارههاي اســتقالل هستند. ستارههايي كه اگر قرار بود از تيمهاي ديگر خريداري بشــوند بايــد پولهاي نجومي پاي آنها پرداخت ميشــد اما رويكرد استقالل به استفاده از بازيكنان جوان و بخصــوص بازيكنان تيمهاي پايه خــودش و تغذيه از آكادمي باعث شــده تا فصل گذشته و فصل پيش رو اين تيم تعــدادي از جوانان خودش را در اختيار داشته باشد.»

مربي ســابق تيم جوانان استقالل در مورد جبــاري ميگويد: «اگر هنوز مجتبي جباري يك ســتاره قابل اعتنا در فوتبال ايران اســت، حاصل نگاهي بوده كه اين تيم در ســالهاي گذشته به تيمهاي پايه خودش داشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.