احتیاط در دستور کار مجتبی جباري نرم بدنسازي می کند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك اســتقالل باالخره راضي شد در تمرين بدنســازي تيمش شركت كند تا بتواند فصل خوبي را پشت سر بگذارد.

مجتبي جبــاري در 8 فصلي كه در استقالل حضور داشــت هيچ وقت حاضر نميشــد در تمرينات بدنســازي شركت كند اما اين بار در اولين جلســه بدنسازي تيمــش براي فصل جديد شــركت كرده اســت تا ثابت كند اين بار بدون حاشــيه ميخواهد به كارش ادامه بدهد.

جبــاري از ابتــداي حضــورش در اســتقالل كارش را بدون حاشــيه دنبال ميكند و هواداران اين تيم اميدوار هستند بتوانند در كنار او فصــل فوقالعادهاي را پشت سر بگذارند و از مفيد بودن او برای تيم محبوبشان بهره ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.