كفاشيان:براي ميزباني جام جهاني فقط نگران ژاپن هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كفاشــيان سرپرســت كميته فوتســال دربــاره بودجه ايــن كميته ميگويــد: «بودجه فوتســال و فوتبال ساحلي براي كنفدراسيون فوتبال آسيا 5 برابر سال قبل شده است. ما چند رده مســابقات را اضافه كردهايم و بودجه از 0۷۳ هــزار دالر بــه دو ميليون و 500 هــزار دالر افزايــش پيدا كرده اســت. همچنين سه هفته ديگر در حاشيه جام باشگاههاي آســيا جلسه كميته فوتسال آسيا را داريم.

نكته جالب اينكه، صورتجلســهاي براي اين جلســه داريــم كه 82 صفحه است. ما همچنين پيشنهاد برگزاري جام باشــگاههاي فوتبال ساحلي آسيا را هم خواهيم داد. براي بانوان هم مســابقات زير 20 ســال را پيشــنهاد دادهايم. در بخــش آموزش مربيگــري و داوري هم دورههايي را برنامهريــزي كردهايم.» او اميدوار به كســب ميزباني جام جهاني 2020 است. «در گرفتن ميزبانيها يك ارادهاي قويتر از اراده فدراســيون نياز است. ما تمام تالشــمان را كرده و فيفا را راضي كردهايم امــا ايران را از دور به آنها نشــان دادهايم، اگر وارد ايران شوند و سالنهاي ما را با تايلند و تركمنستان مقايسه كنند عقب مينشينند.

دكتر ســلطاني فر حمايــت ويژهاي براي ميزباني جام جهاني كرد و امضاهاي مربوطه جمع شــد. اگر ايشــان نبود غير ممكن بود امضاها جمع شــود اما ســاير كشورها، رهبرهايشــان حمايت ميكنند مثل پوتين كه براي ميزباني روســيه در جام جهاني فوتبال حمايت كرد.»

او همچنيــن از احتمال كم اعطاي ميزباني جام ملتهاي 2018 آســيا به ايران خبــر ميدهد: «تايــوان در همه بخشها از مــا قويتر بــود. ناظرها به امكانات نگاه ميكنند و ما در اين بخش ضعيف هســتيم. با اين حــال ما براي مســابقات غرب آسيا ســعي ميكنيم ميزبانــي را بگيريم. گرفتن ميزباني جام ملتهاي آســيا در بهمــن ديگر امكان ندارد. ايران، تايوان و لبنان خواستار اين ميزباني بودند اما امتيازهاي تايوان بيشتر بود. ما بــه دنبال ميزباني جام ملتهاي آســيا در ســال 2020 هســتيم چون ســال جام جهاني است. ما براي گرفتن ميزباني جام جهانــي هم تالش زيادي كرديم تــا كار را به اينجا رســاندهايم. چهار كشــور درخواست دادهاند اما روي ايران و ژاپن تمركز بيشــتري است. من از رييس ایافســی خواســتيم در اين زمينه از ايــران حمايت كند اما او گفت ژاپن و ايران هر دو آســيايي هستند. ما گفتيم راضي كردن ژاپن با ما چون آنها در سال 2020 ميزباني المپيك را دارند و برگزاري جام جهاني برايشــان سخت اســت. با خود ژاپنيها رايزني كرديم و ابتدا قبول كردند اما بعد گفتند ميزباني فوتسال را هم ميخواهيم. ترسم از اين اســت اگر فيفا از امكانــات ژاپن بازديد كند، ميزباني را به آنهــا بدهد. ما براي جــام ملتهاي فوتبال همــه كار كرده بوديم امــا امــارات آمد و اعــالم كرد امكانات خوبــي دارد؛ ميزباني را هم به امارات دادند.

اگر مسووالن مملكت ما با فيفا البي كنند، گرفتن ميزباني غيرممكن نخواهد بود. ما اينفانتينو را بــه ايران آورديم و از او حمايت كرديم. اين حمايتها االن بايــد جواب دهد و بــه كارمان بيايد. ما اميد داريم اما مسووالن بايد قول بدهند تا سالنها بازسازي شود. تبريز، اروميه، اردبيــل و اصفهــان ســالنهاي خوبي دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.