بدنسازي مدرن پيكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شاگردان مجيد جاللي اين روزها دوران آمادهسازي خود را در كردان كرج پشت سر ميگذارند. آنها عالوه بر اينكه تحت نظر مربيان خــود برنامههاي تاكتيكي تازه شــان را مرور ميكنند، به صورت فشرده و مدرن پروسه آمادگي جسماني خود را در زير نظر دكتر علي اصغر قربانعلي پور، مربي بدنساز تيم پيگيري ميكنند. در ايــن تمرينات پيكانيها با متدهاي روز بدنســازي و اســتفاده از تكنولوژيهــاي جديــد تمريني مانند ،TRX بوسو، ســورتمه، چترهاي سرعت ...و خود را از نظر بدني به شرايط مسابقه نزديك ميكنند. پيكان فصل گذشته هم يكي از بهترين تيمهاي ليگ از نظر آمادگي جسماني بود و با كمترين ميزان آسيب ديدگي ليگ شانزدهم را به پايان رســاند. قربانعلي پور مربي بدنساز تيم پيكان درباره سيكل آمادهسازي پيكانيها ميگويد: «ما امسال تالش كرديم از تمرينات تركيبي استفاده كنيم تا به صورت همزمان بتوانيم در فازهاي مختلف آمادهســازي جســماني پيشــرفت كرده و از زمان، حداكثر استفاده را ببريم. به همين خاطر سعي كرديم حتي بخش عمدهاي از فعاليتهاي بدنسازي، در قالبهاي تيمي و گروهي به گونهاي طراحي شود كه موارد تاكتيكي تيم هم به صورت همزمان با سيكل بدنسازي پيشرفت داشته باشــد. در فوتبال روز دنيا ديگر اينطور نيســت كه شــما يك فاز خاص را طي يك مدت زمان خاص در تيم پيشــرفت بدهيد و پس از اتمــام آن وارد فاز بعدي شــويد؛ بلكه در متدهاي مدرن تيمها در تمام فازها به صورت موازي كارشان را پيشرفت ميدهند.»

او در مقام قياس با تمرينات آمادهسازي در جهان فوتبــال اين طور ميگويــد:«در فوتبال روز دنيا ديگر اينطور نيست كه شما يك فاز خاص را طي يك مدت زمان خاص در تيم پيشرفت بدهيد و پس از اتمام آن وارد فاز بعدي شــويد؛ بلكه در متدهاي مدرن تيمها در تمام فازها به صورت موازي كارشــان را پيشــرفت ميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.