رضاییان با کارنامه موفق در آزمون فنی اوستنده بلژیک

Iran Varzeshi - - آسیبشناسی یک روند رو به نزول -

رســانه های بلژیکی در رابطه با رضاییان نوشته اند که او یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران است، او یکی از ستاره های فوتبال ایران محسوب می شود و اینکه او در صفحه اجتماعی خود بیش از یک میلیون و صد هزار دنبال کننده دارد نشــان می دهد در بین هواداران فوتبال ایران از محبوبیت باالیی برخوردار است.

نکته جالب در رابطه با برداشــت این باشگاه از محبوبیت رامین رضاییان این است که صفحه اجتماعی باشگاه اوســتنده بلژیک پیش از حضور رامین در تمرینات 3500 دنبالکننده داشت اما پس از حضور ملی پوش ایرانی در عرض دو روز به یکباره به 4500 دنبال کننده رسید که همین موضوع مسووالن باشگاه را به حیرت انداخته است.

البته رضاییان با این همه فالوور و هوادار در فوتبال ایران با شرایطی به تیم بلژیکی رفته که مسووالن این باشگاه لباس تستی تن او کردهاند.

یعني رضاییان جزو بازیکنان آزمایشــي محسوب ميشود. بعضي از بازیکنان ملي شأن خودشان را هم نميدانند و به واسطه مشــاورههاي غلط در مسیر نادرستي قرار گرفتهاند.

آیا برای لژیونر شدن و بازی در فوتبال اروپا، باید به هر شرایطی تن داد و ارزشهای خود را نادیده گرفت؟

رضاییان در زمره بازیکنان خوب و باکیفیت فوتبال ایران اســت که اگر مشاوره و راهنمایی بهتری داشت بیشک امروز در یک تیم بلژیکی به عنوان بازیکن تستی تمرین نمیکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.