لژیونرهایی برای تیمهای درجه چندم اروپا

آسیبشناسی یک روند رو به نزول

Iran Varzeshi - - آسیبشناسی یک روند رو به نزول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

کارلوس کیروش همیشــه بر کار خود در ارتباط با تیم ملی فوتبال ایران مهر تایید زده و استقالل او بر این پایه استوار است که چون در بدو ورودش به ایران 5( ســال و اندی) فقط یک لژیونر در اروپا داشتیم و حاال 15 نفر داریم قطعا تالش او در شکوفایی بازیکنان ما تاثیر سترگی داشته است.

سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران البته در سازماندهی تدریجی و نرم و آرام یک تیم محکم و با برنامه از منظر دفاعی عالی کار کرده اما یک نکته مهم نیز وجود دارد و آن تغییر بافت و شکل و محل حضور ما در فوتبال اروپا در قیاس با گذشته است. درست است که طبق محاســبه و معادله کیروش تعداد لژیونرهای ما در اروپا 15 برابر شده، اما این یک واقعیت گریزناپذیر است که اکثر قریب به اتفاق لژیونرهای ما در این قاره فقط در تیمهایی توپ میزنند که در خوشــبینانهترین نگاه هم چیزی فراتر از باشگاههایی درجه دوم و سوم به نظر نمیرسند.

بر این اساس ســردار آزمون عضو روبین کازان روسیه است، سعید عزتاللهی هم عضو آنژی ماخاچکاالی این کشور است، مسعود شجاعی و احسان حاجی صفی عضویت پانیونیوس یونان را دارنــد. کریم انصاری فرد پیراهن المپیاکوس را به تن کرده، رضا قوچاننژاد در هلند عضو هیرنفین اســت، علیرضا جهانبخش در همین کشور برای آلکمار به میدان میآید، اشکان دژاگه از ولفسبورگ جدا شده و در پی یک تیم تازه اســت و علیرضا حقیقی نیز همینطور و سوشــا مکانی هم میخواهد شانســش را در صــورت امکان در یک تیم دیگر اروپایــی بیازماید و البته در ایران هم طی ماههای اخیر به دنبال تیم میگشــته اســت بدون اینکه بتواند باشــگاهی را در این زمینه مشــتاق و خواســتار خویش بیابد. یا کاوه رضایی اخیرا به شارلروا پیوســته و رامین رضاییان هم ســعی میکند با قبولی در تســت فنی خودش را لژیونر کند.

در میان باشــگاههای فوق فقط المپیاکوس یونان اســت که میتواند یک تیم درجه اول اروپایی به حســاب آید و ســایرین به راحتی در زیرمجموعه باشگاههای درجه دوم و سوم قرار میگیرند و با اینکه کار نفرات ما در این تیمهای درجه چندم نیز عالی بوده و هیچکس در هیچ شــرایطی نمیتواند منکر ارزش کارهای آزمون، گوچی و جهانبخش شــود و یا گلهای انصاریفرد را (ابتدا در پانیونیوس و سپس المپیاکوس) کوچک بشــمرد اما بین این حضور و درخشش با حضور و فروغ نسل اول و اصلی لژیونرهای ما در اروپا که از 1996 دایر شد و تا اواخر دهه 2000 جریان داشت تفاوتها بسیار است.

در آن مقطع زمانی خاص علی دایی سر از بایرن مونیخ درآورد، خداداد عزیزی عضو کلن شد، علی موسوی پیراهن بایرلورکوزن را به تن کرد. علی کریمی و وحید هاشمیان هم بایرنی شدند، مهدویکیا از پایهها و ارکان هامبورگ شد، کریم باقری در چارلتون انگلیس تــوپ زد و داریوش یزدانی، علیرضا امامیفر و رضا ترابیان در لیگ بلژیک برای امثال شــارلروا توپ زدنــد و علیرضا منصوریان هم به لیگ یونان پیوســت. در میان تیمهای فوق، بیش از 07درصدشــان به باشگاههای درجه اول اروپا تعلق داشتند و هنوز هم دارند و بایرن مونیخ البته یک غول است و شرایط به گونهای بود که میل و اشتیاق به جذب ایرانیها به تیمهای درجه اول قاره منحصر میشد تا اینکه باشگاههای درجه دوم اروپا نیز میل به تصاحب آنها داشتند اما بازی در آنها خالف ایدهآلها و اهداف لژیونرهای ما بود و تا ســر حد امکان از آن پرهیز میکردند.

امروز باید آسیبشناســی شود که رویکرد وسیع ملیپوشان به تیمهای درجه دوم و ســوم اروپا آیا واقعهای براساس سلیقه خود آنها و آیندهنگریشان و میل به آموزش و صعود تدریجی اســت یا ریشــه در این نکته دارد که آنها چیزی را بیش از ایــن در نفرات ما نیافتهاند و ســقف پرواز ما را بــرای همین تیمهای درجه دوم میانگارند. رسیدن انصاری فرد به سطح المپیاکوس و اینکه بین خواستاران آزمون انواع تیمهای درجه اول اروپا یافت میشــوند، نشانگر این است که سطح فوتبال ما هر چند پایین آمده اما نه آنچنان که اســباب نگرانی عمیق شــود و در عین حال رویکرد و طرز تلقی بهترینهای فعلی ما فاقد آن حس جاهطلبی اســت که ارتقایی سریع را شامل حالشان کند. شاید استدالل آنها بر این پایه استوار باشد که ترجیح میدهند ابتدا در تیمهای کوچک بدرخشــند و ســپس براســاس آن درخشش و تجربیات حاصله به باشگاههای بزرگتر بپیوندند.

این فرآیند هر چه باشــد، محصول مســتقیم تغییــر در باورها و تغییر در نوع سیســتم و کار فوتبالیســتهای زبده ما در قیاس با 20 و اندی ســال پیش است. مسالهای که اگر ریشهیابی شود، شاید کیروش هم باور کند که صرف زیادتر شدن لژیونرهای ما کافی نیست و تیمهای آنان نیز باید مثل گذشته بزرگ باشند نه اینکه کعبه آمال احسان حاجی صفی با سابقه بیش از 80 بازی ملی یک تیم دسته دومی آلمان و اینک پانیونیوس یونان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.