26 بازيكن به اردوي تيم نوجوانان دعوت شدند

Iran Varzeshi - - آسیبشناسی یک روند رو به نزول -

26 بازیکــن به اردوي آتي تیم نوجوانان زیر 17 ســال ایران دعوت شدند. امیر حسین اســماعیل زاده، الهیار صیادمنش، مصطفي جوادیان، علیرضا اسدآبادي، علي باقري، فروتن باقریان، طاها شریعتي، امیرحسین خدامرادي، امیر حســین حسین زاده، سید مجید نصیري، حسین زواري، محســن محمدي، مصطفي مرادي، محمود خردمندي، محمد شــریفي، احمدرضــا جاللي، محمدرضا غبیشــاوي، علي ســتاوي، علي غالم زاده، یونس دلفي، علي داوران، ســبحان خاقاني، محمد قادري، مبین عشایر، علیرضا کوشکي و سعید کریمي بازیکناني هستند که براي برگزاري اردو به تیم نوجوانان دعوت شدند.

اردوي تیم نوجوانان زیر 17 ســال ایران از تاریخ 19 تیر به مدت 5 روز در کمپ سازمان پژوهشهاي صنعتي، علمي ایران در شهریار برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.