صدور مجوز بازی مدافع سابق تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - آسیبشناسی یک روند رو به نزول -

مسووالن باشگاه تراکتورســازي نامه مجوز بازي مدافع اسبق خود را صادر کردند. خالد شــفیعي در سال جاري با عقد قراردادي به تیم فوتبال سئول کره جنوبي پیوست.

در همین راســتا باشگاه تراکتورســازي باید مجوز بازي این بازیکن را صادر ميکرد که آنها نامه مجوز بازی را به فدراســیون فرســتادند تا امور مربوط به این کار انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.