مشكل 8 ميليوني شفيعي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حــدود 10 روز از امضاي قرارداد خالد شــفيعي با تيم اف سي ســئول گذشته اما اين بازيكن هنوز نتوانســته

ITC خود را بــراي بازي در تيم كــرهاي دريافــت كند. پس از نامهاي كه باشگاه اف سي سئول به تراكتورسازي و فدراســيون فوتبال درباره صدور ITC شــفيعي ارسال كرد، تراكتوريها نامه پايان قــرارداد او را زدند اما حاال مشــكل جديدي براي اين بازيكن ايجاد شده است.

طبق قوانين ســازمان ليگ هــر بازيكن بايد حدود 8 ميليون تومــان بهعنوان حق خروج از استان بپردازد تا بتواند در تيم ديگري بازي كند. اين در حالي اســت كه طبق قوانين فيفا براي صدور

ITC فدراسيونها نميتوانند مبلغي را دريافت كنند. با اين حال در ايران هياتهاي استان اين پول را حتي براي صدور

ITC از بازيكنان ميگيرند. از ســوي ديگر سازمان ليگ 6 درصد از قرارداد بازيكنان را دريافت ميكند اما حمايت خاصي از آنها انجام نميدهد و در قبال خواستههاي بازيكنان اقدام ويژهاي نميكند.

حاال اين مشكل عجيب براي خالد شفيعي ايجاد شده است؛ بازيكني كه مبلغ زيادي از تراكتورسازي طلب دارد و مشخص نيست چه زماني اين مطالبات را دريافت ميكند، بــراي بازي كــردن در ليگ كره جنوبي و لژيونرشــدن بايد به هيات فوتبال اســتان آذربايجان شــرقي هم پول پرداخت كند.

با اين حال به نظر ميرسد شــفيعي مجبور است چنين مبلغي را به هيــات فوتبال اســتان آذربايجان شرقي در اسرع وقت بدهد تا فدراسيون

ITC او را براي بازي در ليگ كره جنوبــي صادر كند و اين بازيكن به ديدار هفته آينده تيمش برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.